Technologické centrum Praha

Strategické studie

...známe cenu myšlenky

Strategické studie

Strategické studie

Oddělení strategických studií (STRAST) je předním národním výzkumným pracovištěm a think-tankem pro oblast řízení výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI). Jeho posláním je přispět ke zvýšení kvality strategického rozhodování ve výzkumu, vývoji a inovacích na národní, regionální i evropské úrovni. Detailní popis všech aktivit a další informace jsou uvedeny na specializovaném webu STRAST..

 
Nosnými aktivitami oddělení jsou:

SYSTÉMOVÉ ANALÝZY

Zpracováváme analytické studie v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a na jejich základě připravujeme koncepční podklady pro kvalifikované rozhodování státní správy, regionálních samospráv i orgánů EU při formulaci politiky VaVaI.

Kromě komplexních systémových analýz připravujeme také oborově specifické analýzy zaměřené na zhodnocení výzkumných a inovačních aktivit ve vybraných sektorech ekonomiky.

HODNOCENÍ POLITIK, PROGRAMŮ A ORGANIZACÍ

Rozvíjíme evaluační metody a systematicky vyhodnocujeme programy a další opatření na podporu VaVaI. Dlouhodobě spolupracujeme  s veřejnou správou na rozvoji metod pro hodnocení těchto programů.

Rovněž soustavně sledujeme trendy ve vývoji národních inovačních systémů ve vyspělých i rozvíjejících se zemích a podílíme se na jejich komplexním auditu prováděném za účelem vhodného nastavení inovační politiky. 

VÝHLEDOVÉ STUDIE A ROZVOJ METODIK FORESIGHTU

Připravujeme výhledové studie dále využívané veřejnou správou na evropské, národní i regionální úrovni pro formulaci strategií a politik v oblasti VaVaI. 
S využitím těchto výhledových studií připravujeme návrhy strategických výzkumných směrů a výzkumných priorit pro veřejnou správu i jednotlivé výzkumné organizace.

Kombinací kvantitativních a kvalitativních metod foresightu a průběžným monitoringem společenských a technologických trendů napomáháme systematicky vytvářet scénáře vývojů v dlouhodobém horizontu; obdobně vytváříme i např. cestovní mapy nebo akční plány ke stanovenému cíli či vizi.

SCIENTOMETRIE

Analyzujeme data a informace o vědeckých výstupech a výsledcích, navrhujeme a vyhodnocujeme indikátory pro posouzení kvality vědeckého výstupu a doporučujeme postupy, jak scientometrické informace využít pro strategické řízení výzkumu.

Výstupy scientometrických analýz jsou nedílnou součástí všech dalších aktivit spojených s přípravou strategických studií v TC.

TECHNOLOGY ASSESSMENT

Posuzujeme možné dopady nových technologií na společnost, tzv. technology assessment, a rozvíjíme nové přístupy k odpovědnému rozhodování v oblasti výzkumu, vývoje a aplikací nových technologií při zohlednění jejich potenciálních dopadů na společnost.

Ve spolupráci s předními evropskými pracovišti rozvíjíme koncept technology assessment a zpracováváme odborné studie hodnotící různé aspekty nových technologií pro rozhodovací orgány na evropské úrovni (zejm. Evropskou komisi a Evropský parlament)

ERGO

Vydáváme odborný recenzovaný časopis zaměřený na analýzy a trendy v oblasti výzkumu, technologií a inovací. Tento časopis vychází nejméně dvakrát ročně.

strast.cz