Technologické centrum Praha

O nás

...známe cenu myšlenky

O nás

Technologické centrum Praha je národním informačním a konzultačním centrem pro rámcové programy Evropské unie pro výzkum, vývoj a inovace, je předním národním výzkumným pracovištěm a think-tankem pro výzkumnou a inovační politiku a poskytovatelem specializovaných služeb pro vznik a rozvoj inovačních firem. Stručný přehled našich aktivit naleznete v našem letáku zde. Více než v letáku najdete v našem krátkém videu.
                       

Naše poslání

Naším posláním je podporovat zapojení České republiky do Evropského výzkumného prostoru (ERA), zpracovávat komplexní strategické studie pro výzkum a inovace a přenášet výzkumné výsledky do rozhodovacích institucí ke zvýšení kvality jejich strategického rozhodování na národní, regionální i evropské úrovni, uskutečňovat mezinárodní technologický transfer a přispívat ke zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti českých firem.

Naše historie

Technologické centrum Praha (TC) bylo založeno v roce 1994 jako sdružení právnických osob pod názvem Technologické centrum AV ČR. Zakládajícími členy byla pracoviště Akademie věd –  Ústav chemických procesů, Fyzikální ústav, Ústav fyziky plazmatu, Ústav molekulární genetiky a Mikrobiologický ústav, v roce 2005 se stala členem sdružení společnost Technology Management, s.r.o.

Záměr založit TC měl ideovou podporu tehdejšího vedení Akademie věd, ale muselo se jednat o organizaci, která nebude čerpat prostředky z jejího centrálního rozpočtu. Postupem času se ukázalo, že tato zdánlivě negativní podmínka měla zásadní pozitivní vliv na rozvoj a charakter vzniklého Technologického centra. Permanentní nutnost soutěžit o finanční prostředky
z širokého portfolia finančních zdrojů, včetně komerčních, pomohla vytvořit Technologickému centru velmi zdravou institucionální kulturu s jednoznačným zaměřením na výkon a efektivitu.

Počátečním cílem TC bylo provozovat inkubátor pro spin-off firmy s návazností na výzkumné projekty AV ČR. Původní velkorysé vymezení prostor pro inkubátor bylo ale postupem času korigováno, protože pracoviště Akademie věd potřebovala prostory pro svůj vlastní výzkum. Bylo zřejmé, že tudy cesta k ekonomické soběstačnosti TC nevede a bylo proto nutno hledat nové příležitosti.

Jednou z příležitostí bylo postupné rozšiřování portfolia služeb pro technologicky orientované malé firmy a posilování transferu technologií a znalostí z výzkumné sféry do průmyslu i přímo mezi inovativními podniky. Tato činnost se stala postupem času jednou z nejsilnějších agend TC a je dnes realizována prostřednictvím mezinárodní sítě Enterprise Europe Network, jejíž aktivity Technologické centrum v ČR koordinuje. Základním cílem sítě je podpořit růst konkurenceschopnosti malých a středních podniků a usnadnit jejich úspěšný průnik na mezinárodní trhy.

Další takovou příležitostí se od roku 1997 stalo otevírání rámcových programů EU pro výzkum a technologický rozvoj i pro kandidátské země členství EU. TC tuto příležitost plně využilo a postupně se stalo respektovaným národním informačním, konzultačním a školicím pracovištěm, které poskytuje komplexní podporu pro úspěšnou účast národních týmů v projektech mezinárodní výzkumné spolupráce. Rozšířením této činnosti bylo otevření České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace v Bruselu (CZELO) v roce 2005. Kancelář zajišťovala přímý kontakt českého výzkumu s evropskými institucemi, zejména s Evropskou komisí a Evropským parlamentem. Agenda kanceláře CZELO byla v roce 2020 rozšířena o oblast vzdělávání a její další činnost zajišťuje Dům zahraniční spolupráce, příspěvková organizace MŠMT.

Významným milníkem rozvoje TC byl vznik agendy přípravy analytických a koncepčních studií z oblasti výzkumu a inovací v roce 2000. Postupem času se TC stalo předním národním výzkumným pracovištěm a think-tankem pro oblast řízení a politiky výzkumu, vývoje a inovací. TC poskytuje nezávislé informace založené na komplexních evaluacích prostředí výzkumu, vývoje a inovací i na specializovaných scientometrických analýzách. Významným prvkem je rovněž rozvoj a aplikace nových přístupů pro systematický průzkum variant budoucího vývoje společnosti (foresight) a pro hodnocení dopadů nových technologií na společnost (technology assessment). Tyto přístupy významně obohacují výstupy evaluací a systémových analýz a účelně doplňují portfolio služeb strategické inteligence pro výzkum a inovace poskytované Technologickým centrem s cílem zvýšit kvalitu strategického rozhodování na národní, regionální i evropské úrovni.

Získání podpory pro rekonstrukci vlastní budovy v roce 2009 umožnilo soustředění všech agend TC do jednoho místa a vybudování moderního konferenčního centra pro konání odborných seminářů, školení a konferencí. Vzniklo tak unikátní centrum integrovaných inovačních služeb, které se vzájemně synergicky podporují.

V roce 2015 rozšířilo TC své iniciativy zaměřené na pokročilé technologie podepsáním kontraktu s Evropskou vesmírnou agenturou (ESA) na transfery znalostí a technologií z kosmických programů ESA do aplikačních oblastí mimo kosmický sektor a na podporu rozvoje firem, které vesmírné technologie vyvíjejí nebo využívají. V této souvislosti posílilo TC i činnost svého interního akceleračního programu BusinessRunway zaměřeného zejména na firmy, které se kosmickými technologiemi zabývají.

Koncem roku 2022 došlo k přejmenování Technologického centra AV ČR na Technologické centrum Praha a začátkem roku 2023 bylo podepsáno memorandum o spolupráci s Akademií věd České republiky. 

 


let zkušeností

počet zaměstnanců v roce 2023

aktivních projektů

seminářů a workshopů v roce 2023

Naše specializované weby