Technologické centrum Praha

Národní informační centrum pro evropský výzkum

...známe cenu myšlenky

Národní informační centrum pro evropský výzkum

Národní informační centrum pro evropský výzkum

Národní informační centrum pro evropský výzkum (NICER) poskytuje kompletní portfolio služeb informačního, poradenského, konzultačního a analytického charakteru, které jsou potřebné pro zapojení do mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích (VaVaI), především v rámcových programech EU. Služby zajišťuje bezplatně tým vyškolených národních kontaktních pracovníků (NCP) ve všech prioritách a horizontálních aktivitách rámcového programu Horizont Evropa. Naše služby jsou poskytovány též řešitelům ještě probíhajících projektů programu Horizont 2020.

Provozujeme specializované webové portály k programu Horizont Evropa a k minulému programu Horizont 2020.

 

 


Nosnými aktivitami oddělení jsou:

INFORMAČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

 • Pořádáme informační akce pro širokou odbornou veřejnost k vyhlašovaným výzvám programu Horizont Evropa a k problematice související s rámcovými programy (RP).
 • Poskytujeme informace o pravidlech financování RP pořádáním pravidelných seminářů a školení v návaznosti na aktualizaci příslušných dokumentů Evropské komise a pořádáme specializované semináře k finančnímu řízení projektů RP v celém jejich průběhu - od  přípravy projektového návrhu přes jeho podání, hodnocení EK, vlastní realizaci až po   následné kontroly.
 • Poskytujeme informace a konzultace v oblasti práv k duševnímu vlastnictví a smluvních vztahů (IPR), k problematice otevřeného přístupu k informacím a datům a transferu znalostí v projektech.
 • Vydáváme specializované informační a metodické publikace v edici Vademecum, informativní letáky přibližující odbornou tematiku RP a elektronický zpravodaj.
 • Vydáváme v tištěné i elektronické formě časopis Echo, který přináší aktuální informace o rámcových programech, rozhovory s úspěšnými řešiteli, příklady projektů a výsledků v nich dosažených.
 • Seznamujeme zájemce s administrativními a finančními aspekty přípravy a realizace projektů rámcového programu formou e-learningových videí

KONZULTACE

 • Poskytujeme odborné konzultace všem zájemcům o zapojení do programů a řešitelům projektů ve všech fázích projektového cyklu.
 • Nabízíme koordinátorům výzkumných a inovačních projektů ucelenou podporu již od prvních kroků souvisejících s přípravou projektu až po jeho podání.
 • Poskytujeme komplexní poradenství při zapojení do grantů Evropské výzkumné rady (ERC) ve spolupráci s Expertní skupinou na podporu žadatelů ve výzvách grantů ERC.
 • Poskytujeme komplexní poradenství žadatelům o nástroje Evropské inovační rady (EIC).
 • Napomáháme při vyhledávání zahraničních partnerů do řešitelských konsorcií prostřednictvím spolupráce s mezinárodní sítí NCP.

ŠKOLICÍ AKTIVITY

 • Nabízíme interaktivní workshopy k vybraným aspektům programu Horizont Evropa, které jsou pořádány pravidelně dvakrát ročně. Jednotlivé workshopy spojuje zejména jejich praktické zaměření, ale také důraz na aktivní zapojení účastníků. 
 • Nabízíme úzce zaměřené semináře ke specifickým oblastem rámcových programů, které vycházejí z potřeb a odborného zaměření konkrétní organizace, tzv. semináře na poptávku. Vytvoříme vám akci „šitou na míru“ dle potřeb vašich výzkumníků a výzkumnic, administrativní podpory i managementu.
 • Nabízíme krátkodobé stáže v TC pro projektové manažery a pracovníky grantových kanceláří.

MONITORING A ANALÝZY ÚČASTI V RÁMCOVÝCH PROGRAMECH EU

 • Průběžně monitorujeme a vyhodnocujeme účast ČR v rámcových programech EU, zpracováváme studie analyzující jednotlivé aspekty české účasti v těchto programech pro  potřeby státní správy či pro potřeby jednotlivých institucí.

EXPERTNÍ PODPORA ORGÁNŮM STÁTNÍ SPRÁVY

 • Poskytujeme expertní podporu orgánům státní správy, delegátům a zástupcům ČR v orgánech ERA.
 • V úzké součinnosti s oddělením STRAST vytváříme odborné analytické zázemí pro strategické rozhodování orgánů státní správy ČR v oblasti rozvoje mezinárodní spolupráce ČR ve VaVaI. 

Kontaktnicer@tc.czhorizont@tc.cz

 

horizontevropa.cz