Technologické centrum Praha

Nástroj Horizon 2020 Policy Support Facility a jeho využívání pro rozvoj systému výzkumu, vývoje a inovací

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 14.02.2019 Typ publikace: Články v externích časopisech

Nástroj Horizon 2020 Policy Support Facility a jeho využívání pro rozvoj systému výzkumu, vývoje a inovací

Nástroj Horizon 2020 Policy Support Facility a jeho využívání pro rozvoj systému výzkumu, vývoje a inovací

Soubory:

Články ke stažení:

Jednou z klíčových otázek i podmínek rozvoje Evropského výzkumného prostoru (ERA) je efektivita a funkčnost systému podpory výzkumu vývoje a inovací (VaVaI)
v jednotlivých státech EU. Při snaze o zvyšování své efektivity a funkčnosti jednotlivé národní systémy VaVaI nereagují jen na měnící se vnitřní (národní) podmínky, ale i na evropské politiky a strategie a v neposlední řadě také na různé globální výzvy.

Reakce na měnící se podmínky je však omezována vysokou komplexitou celého systému na jedné straně a s tím související potřebou různých expertních (nezávislých a nezaujatých) znalostí a přístupů na straně druhé. Ty mohou být v řadě zemí dosti omezené či obtížně dostupné. Na vzrůstající potřeby a požadavky jednotlivých zemí ohledně pomoci při formulování a implementaci reforem systému VaVaI Evropská komise reagovala v březnu 2015 zavedením nástroje Horizon 2020 Policy Support Facility, který navázal na předchozí nástroje CREST a ERAC Peer Review (ty zhodnotily systémy VaVaI a navrhl patřičná doporučení v Rumunsku, Španělsku, Švédsku, Belgii, Estonsku, Francii, Litvě, Nizozemsku, Velké Británii, Rakousku, Bulharsku a Slovinsku), a ERAC Mutual Learning Seminars, jenž zajišťovaly vzájemnou diskusi tvůrců politik z různých zemí.

Co je Horizon 2020 Policy Support Facility?

Horizon 2020 Policy Support Facility (PSF) je tedy nástrojem, který členským zemím EU a asociovaným státům H2020 poskytuje pomoc při vytváření, implementaci a evaluaci reforem, které zvýší efektivitu národních a regionálních systémů VaVaI a kvalitu prováděného VaVaI. Prostřednictvím tří dílčích nástrojů – Mutual Learning Exercises, Peer Review a Specific Support - poskytuje nezávislá hodnocení, expertízy, poradenství a asistenci jednotlivým zemím.

Mutual Learning Exercises (MLE) se zaměřuje na specifické výzvy a potřeby systému VaVaI společné několika zemím. Je realizován na základě specifických tematicky zaměřených projektů, které se věnují např. administraci a monitorování daňových pobídek, evaluaci programů na podporu firemního výzkumu a vývoje či evaluaci komplexních partnerství firemního a veřejného sektoru. Jeho cílem je identifikovat dobré praxe a rozpracovat je do podoby využitelné v jiných zemích.

Peer Review národních systémů VaVaI představuje hloubkové hodnocení jejich silných a slabých stránek provedené panelem mezinárodních expertů a formulaci patřičných doporučení pro zefektivnění hodnoceného systému, resp. sledované dílčí části systému. Může nabývat podoby obecného hodnocení či může být zaměřené na specifická témata, která chce daný stát zlepšit (např. reforma universit, systém přenosu znalostí apod.).

Specific Support poskytuje jednotlivým zemím poradenské, expertní služby zaměřené na problematiku vytváření a zaměření specifických reforem, strategií či programů a jejich implementaci. Poskytuje konkrétní doporučení, jak reagovat na specifické výzvy, problémy v systému VaVaI a jak implementovat potřebné reformy.

Ačkoliv PSF poskytuje sofistikované expertní služby, které jsou velmi nákladné, skutečné náklady participujících zemí jsou velmi nízké. Aktivity PSF jsou financovány ze zdrojů programu H2020. V případě MLE participující země hradí jen přípravu podkladových materiálů a cestovní náklady svých zástupců na přípravné jednání a závěrečný diseminační workshop. U Peer Review a Specific Support účastnická země hradí náklady spojené s přípravou podkladů a organizačním zajištěním v místě realizace. Veškeré další náklady spojené především s činností mezinárodních expertů na jednotlivé aspekty výzkumné a inovační politiky hradí Evropská komise ze zdrojů programu H2020............

Celý text článku spolu s grafem a tabulkami je k dispozici na stránkách Věda_výzkum.cz zde.

Případně celý článek ke stažení v příloze viz elektronická verze.

Autor: Vladislav Čadil, TC AV ČR (Strategické studie)