Technologické centrum Praha

Ergo, roč. 18, č. 3 - prosinec 2023

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 22.01.2024 Typ publikace: Ergo ISSN: ISSN: 1802-2170

Ergo, roč. 18, č. 3 - prosinec 2023

Ergo, roč. 18, č. 3 - prosinec 2023

Soubory:

Listovací verze:

Články ke stažení:

"Snaha o rozvoj excelentního či špičkového výzkumu je důležitou součástí systému podpory výzkumu a vývoje v ČR. Na tuto oblast směřují významné finanční prostředky v národních programech, v Operačním programu Jan Amos Komenský i v Národním plánu obnovy. V této souvislosti posiluje význam diskuse o tom, co je (a co není) excelentní či špičkový výzkum a jak tuto excelenci měřit. Tradičním přístupem k hodnocení kvality výzkumu, o který se do značné míry opírají i výše zmíněné programy podpory, je posuzování citačního ohlasu výzkumných výsledků s využitím analýzy různých scientometrických ukazatelů. Ty nám při vhodném použití skutečně pomáhají posoudit kvalitu výzkumu z hlediska jeho významu pro vědeckou komunitu, nezohledňují však širší kvalitativní aspekty výzkumných aktivit a jejich přínosy pro rozvoj výzkumného prostředí a pro společnost. Pro komplexní posouzení excelence ve  výzkumu je proto účelné zahrnout do hodnocení také další pohledy na výzkumnou práci a její výsledky, jako jsou mezioborová a mezisektorová spolupráce, výchova mladé generace výzkumníků či dopady výzkumných výsledků na veřejné politiky a život ve společnosti." Michal Pazour, editorial

  • Vladislav Čadil: Jak se vyvíjí evaluace programů výzkumu a vývoje v ČR? Poznatky z metaevaluace
  • Miroslav Kostić: Jak efektivní je aktivita Mobility (MŠMT) v rozvíjení navazující výzkumné spolupráce?