Technologické centrum Praha

STRATIN+

...známe cenu myšlenky

STRATIN+

STRATIN+

Účelem projektu „Strategická inteligence pro výzkum a inovace“ (STRATIN+) je poskytovat analytické kapacity a na datech založené strategické informace (tj. služby strategické inteligence) veřejné správě a výzkumným organizacím pro realizaci politiky výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „VaVaI“) v oblastech

  • podpory mezinárodní spolupráce ve VaVaI,
  • velkých výzkumných infrastruktur,
  • výzkumné a inovační specializace,
  • technologického rozvoje,
  • rozvoje lidských zdrojů a kapacit pro výzkum a inovace a otázek genderu a podmínek pro uplatnění žen ve vědě.

Projekt bezprostředně reaguje na poptávku MŠMT a MPO po nezávislých odborných podkladech pro strategické řízení systému VaVaI a zajistí kontinuální systematickou podporu MŠMT a MPO při získávání strategických informací založených na datech pro rozvoj VaVaI v uvedených oblastech. Výsledky ve vyjmenovaných oblastech mohou být využívány i širším spektrem aktérů výzkumné a inovačního systému v ČR.

STRATIN+ je strukturován do šesti modulů, jež rozvíjejí strategickou inteligenci v konkrétních segmentech politiky VaVaI.

Modul 1 – Výzkumné a inovační systémy
Modul 2 – Horizon scanning a strategický foresight
Modul 3 – Věda, vzdělávání a trh práce
Modul 4 – Gender a věda
Modul 5 – Věda, technologie a společnost
Modul 6 – Odborná komunita pro VaVaI

 

Partneři

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Datum zahájení:

01.01.2021

Datum ukončení:

31.12.2024

Zadavatel:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Manažer:

Ing. Michal Pazour, Ph.D.