Technologické centrum Praha

Seepia

...známe cenu myšlenky

Seepia

Seepia

Záměrem projektu Centrum socio-ekonomického výzkumu dopadů environmentálních politik (Seepia) je vytvoření interdisciplinárního výzkumného centra, které zajistí dlouhodobou odbornou kapacitu pro socioekonomický výzkum v oblasti životního prostředí. Kontextovým politickým rámcem projektu je Zelená dohoda pro Evropu, kterou Evropská komise předložila na konci roku 2019 jako strategickou vizi přechodu na uhlíkově neutrální, udržitelnější a ekologičtější hospodářství za současného posílení hodnoty ochrany a obnovy přírodních ekosystémů, udržitelného využívání zdrojů a zlepšení zdraví lidí.
Centrum rozvine metody hodnocení dopadů politik, foresightu a výzkumu postojů a chování. Vybraným orgánům státní správy bude poskytovat expertní podporu při tvorbě politik a strategií, a to na základě výzkumu současných a budoucích dopadů na životní prostředí, ekonomiku a společnost při současném zahrnutí postojů a chování veřejnosti do procesu tvorby politik.
Projekt je podpořen z programu Prostředí pro život Technologické agentury České republiky (TA ČR). 

Partneři

Na projektu spolupracuje 12 partnerů (níže), koordinátorem je CENIA, česká informační agentura životního prostředí
(Univerzita Karlova - Centrum pro otázky životního prostředí
Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta informatiky a statistiky
Cambridge Econometrics Hungary Kft
Technologické centrum Praha
Komora obnovitelných zdrojů energie, z. s.
Idealab, s. r. o.
EEIP, a. s.
Datlab s. r. o.
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Česká zemědělská univerzita v Praze - Provozně ekonomická fakulta
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.)

Datum zahájení:

24.05.2021

Datum ukončení:

31.12.2026

Zadavatel:

Ministerstvo životního prostředí ČR

Manažer:

Mgr. Ondřej Pokorný

Odkaz:

seepia.cz