Technologické centrum Praha

STRATIN

...známe cenu myšlenky

STRATIN

Aktivity projektu STRATIN se zaměřují na přípravu odborných podkladů pro strategické řízení mezinárodní spolupráce ve VaVaI,
jež budou vycházet z ověřených kvantitativních a kvalitativních dat. Vedle dlouhodobého strategického zacílení politik pro rozvoj mezinárodní spolupráce budou tyto podklady přímo využitelné poskytovateli i samotnými výzkumnými organizacemi pro iniciaci konkrétních opatření zaměřených na posílení internacionalizace českého výzkumu, zejména v kontextu Evropského výzkumného prostoru.
Projekt  tak reaguje na aktuální potřebu spojenou s mezinárodní uzavřeností systému výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR, která
se odráží v nízké účasti výzkumných týmů v rámcových programech EU, v omezené internacionalizaci výzkumných organizací a
v malé spolupráci ČR při mezinárodní koordinaci podpory VaVaI.
Projekt STRATIN je řešen s finanční podporou MŠMT z Programu Inter-Excellence (Inter-Inform).

Datum zahájení:

01.03.2020

Datum ukončení:

31.12.2021

Zadavatel:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Manažer:

Ing. Michal Pazour, Ph.D.

Odkaz:

www.strast.cz