Technologické centrum Praha

Vyšlo nové číslo časopisu Ergo

...známe cenu myšlenky

Vyšlo nové číslo časopisu Ergo

23.01.2024

Vyšlo nové číslo časopisu Ergo

Přečtěte si třetí číslo z roku 2023 časopisu Ergo, které se věnuje tématu podpory excelentního výzkumu.

"Snaha o rozvoj excelentního či špičkového výzkumu je důležitou součástí systému podpory výzkumu a vývoje v ČR. Na tuto oblast směřují významné finanční prostředky v národních programech, v Operačním programu Jan Amos Komenský i v Národním plánu obnovy. V této souvislosti posiluje význam diskuse o tom, co je (a co není) excelentní či špičkový výzkum a jak tuto excelenci měřit. Tradičním přístupem k hodnocení kvality výzkumu, o který se do značné míry opírají i výše zmíněné programy podpory, je posuzování citačního ohlasu výzkumných výsledků s využitím analýzy různých scientometrických ukazatelů. Ty nám při vhodném použití skutečně pomáhají posoudit kvalitu výzkumu z hlediska jeho významu pro vědeckou komunitu, nezohledňují však širší kvalitativní aspekty výzkumných aktivit a jejich přínosy pro rozvoj výzkumného prostředí a pro společnost. Pro komplexní posouzení excelence ve  výzkumu je proto účelné zahrnout do hodnocení také další pohledy na výzkumnou práci a její výsledky, jako jsou mezioborová a mezisektorová spolupráce, výchova mladé generace výzkumníků či dopady výzkumných výsledků na veřejné politiky a život ve společnosti." Michal Pazour, editorial.

Celé číslo je ke stažení nebo i listovací verzi v naší sekci Publikace.