Technologické centrum Praha

Mutual Learning Exercise – Research and Innovation Foresight

...známe cenu myšlenky

Mutual Learning Exercise – Research and Innovation Foresight

31.05.2023

V současné době rychle se měnících podmínek a faktorů, které ovlivňují budoucí vývoj, roste význam foresightu (výhledových studií). Metody foresightu se dobře uplatňují při tvorbě evropských výzkumných politik, například při implementaci misí v Horizontu Evropa.
Jednou z aktivit podporovaných Evropskou komisí na posílení evropské foresightové komunity v oblasti výzkumu a inovací byla série workshopů Mutual Learning Exercise – Research and Innovation Foresight. Účastnící z devíti evropských zemí pod vedením expertů si vyměnili zkušenosti z oblasti využití foresightu ve státní správě a posílení jeho role při tvorbě politik výzkumu a inovací, zejména budováním vzájemných vazeb, zdrojů a systému zapojení občanů do procesu plánování výzkumných politik.

Ve dnech 25. – 26. května 2023 hostilo Technologické centrum Praha pátý workshop z této série a to na téma: „From Foresight for Smart Specialisation to engagement in EU Research Programmes, Missions and Partnerships“. Vedoucím expertem této dvoudenní akce byl Evropskou komisí pověřen Michal Pazour z Technologického centra Praha. Aktuální možnosti a budoucí perspektivy uplatnění foresightu při tvorbě a implementaci Národní strategie inteligentní specializace (RIS3) uvedl Tomáš Holinka z Ministerstva průmyslu a obchodu. Do diskuze s experty a zahraničními účastníky o posílení role foresightu ve výzkumných a inovačních politikách zaměřených na mise a smart specializaci se zapojili také další pozvání zástupci českých ministerstev a Technologické agentury ČR.

Více informací o probíhajícím Mutual Learning Exercise – Research and Innovation Foresight je k dispozici na webu Evropské komise (zde).