Technologické centrum Praha

Kapacity a potenciál výzkumu a vývoje v ČR pro zapojení do projektů realizovaných v rámci mise Rakovina programu Horizont Evropa

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 10.02.2022 Typ publikace: Ostatní

Kapacity a potenciál výzkumu a vývoje v ČR pro zapojení do projektů realizovaných v rámci mise Rakovina programu Horizont Evropa

Kapacity a potenciál výzkumu a vývoje v ČR pro zapojení do projektů realizovaných v rámci mise Rakovina programu Horizont Evropa

Soubory:

Články ke stažení:

Koncem roku 2021 zveřejnilo Technologické centrum AV ČR výsledky studie, jejímž cílem bylo posoudit potenciál domácího výzkumu a vývoje (VaV) pro zapojení do mezinárodních výzkumných projektů, podporovaných v rámci mise Rakovina nového rámcového programu Horizont Evropa. Výzkumný potenciál ČR jsme v souladu s kritérii mise Rakovina posuzovali ve čtyřech oblastech:

  1. Porozumění onkologickým onemocněním na úrovni preklinické;
  2. Prevence;
  3. Optimalizace diagnostiky a terapie;
  4. Podpora kvality života pacientů.

Pro posouzení potenciálu ČR jsme využili analýzu projektů a veřejné podpory poskytované v progra­mech VaV financovaných ze státního rozpočtu ČR a taktéž analýzu zapojení ČR do mezinárodních projektů VaV v programu Horizont 2020. Dále jsme vyhodnotili výsledky vytvořené v těchto projektech a patentovou aktivitu subjektů z ČR. V závěrečné části studie jsme věnovali pozornost výzkumné infrastruktuře s poten­ciálem pro zapojení do onkologicky zaměřeného VaV.

Veřejná podpora onkologicky zaměřeného VaV

Veřejná podpora projektů zaměřených na výzkum různých aspektů rakoviny je vysoká. Od roku 2015 bylo v programech účelové podpory VaV podpořeno více než šest set projektů, v nichž se realizoval výzkum přímo zaměřený na některé aspekty rakoviny nebo výzkum s výsledky využitelnými v této oblasti. Tyto projekty byly podpořeny celkovou částkou blížící se 6 mld. Kč. Dalších zhruba třicet projektů získalo podporu na rozvoj výzkumné infrastruktury umožňující realizovat výzkum zaměřený na problematiku rakoviny.

Problematika rakoviny byla jednou z klíčových oblastí, které se řešily v projektech podpořených v Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022 Ministerstva zdravotnictví. V programu bylo pod­pořeno téměř dvě stě takto zaměřených projektů, které získaly veřejnou podporu přes 2 mld. Kč. Nejvíce projektů bylo podpořeno v panelu P03 Nádorové choroby. Vysoký počet projektů zaměřených na výzkum různých aspektů rakoviny byl podpořen Grantovou agenturou ČR. Projekty řešící problematiku rakoviny byly podpořeny i v programech čtyř dalších poskytovatelů účelové podpory VaV.

V podpořených projektech převládal výzkum zaměřený na rozvoj poznání a pochopení různých aspektů rakoviny a výzkum zaměřený na zlepšení diagnostiky rakoviny a její léčby. Řada projektů se také zabývala zlepšením kvality života pacientů postižených rakovinou. Naopak poměrně málo projektů se zabývalo otázkami prevence rakoviny. Také další projekty, které byly cíleně zaměřené na jiné oblasti nebo pokrývaly více vědních disciplín a technologických oblastí, měly vazbu na problematiku onkologie.

Celý Policy brief naleznete v příloze viz elektronická verze.