Technologické centrum Praha

Stručný pohled na aktivitu českých veřejných a státních vysokých škol a jejich fakult v programu Horizont 2020 v letech 2014 až 2018

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 07.12.2020 Typ publikace: Články v externích časopisech

Stručný pohled na aktivitu českých veřejných a státních vysokých škol a jejich fakult v programu Horizont 2020 v letech 2014 až 2018

Stručný pohled na aktivitu českých veřejných a státních vysokých škol a jejich fakult v programu Horizont 2020 v letech 2014 až 2018

Články ke stažení:

Není sporu o tom, že vysoké školy (VŠ) patří mezi základní stavební kameny výzkumného prostoru každého civilizovaného státu. Jsou zdrojem duchovních elit a poskytují nejvyšší stupeň vzdělání.
Dalším smyslem existence většiny z nich je vědecko-výzkumná činnost, jejímž cílem je objevovat, interpretovat nebo zpřesňovat fakta a nové poznatky, které mohou být posléze uplat-nitelné v praxi.
VŠ slouží společnosti, jsou její součástí a jsou z jejích zdrojů zpravidla podpo-rovány, proto je obvyklé, že je jejich kvalita, výkonnost a činnost předmětem řady studií, odbor-ných i laických diskuzí a mnoha komentářů. Pro hodnocení VŠ a jejich součástí existuje mnoho metod a indikátorů. Téměř vždy jde o záležitost velmi nesnadnou a komplikovanou. Zřejmě hlavním důvodem obtížnosti všech komparací vysokoškolských institucí je jejich značná různo-rodost a vzájemná odlišnost. Velmi často jsou součástí komplexního posouzení VŠ ukazatele charakterizující jejich vědecko-výzkumnou činnost a orientaci.
Od nich se pak odvíjí celkové hodnocení dané vysokoškolské instituce. Je nepochybné, že účast a aktivita českých VŠ a jejich součástí v rámcových programech pro vědu, výzkum a inovace (RP),
které mají mezinárodní charakter a jsou zaměřeny na špičkový výzkum a technologie, je jedním
z významných ukazatelů jejich prestiže a kvality na národní i nadnárodní úrovni. Mezinárodní rozměr výzkumu, veliká šíře výzkumných cílů a možnost spolupracovat s nejlepšími evropskými institucemi a širokým spektrem účastníků v prostředí RP vede nepochybně ke zvyšování jejich vědecké excelence, získávání nových zkušeností a znalostí.

Celý text Daniela Franka publikovaný v roce 2019 naleznete na tomto odkazu (str. 43-72).