Technologické centrum Praha

Centra transferu technologií: Dopady dotací ze strukturálních fondů a programů TA ČR

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 13.06.2024 Typ publikace: Články v externích časopisech

Centra transferu technologií: Dopady dotací ze strukturálních fondů a programů TA ČR

Centra transferu technologií: Dopady dotací ze strukturálních fondů a programů TA ČR

Články ke stažení:

Významný růst počtu výstupů z transferu znalostí a výnosů z komercializace výsledků výzkumu a vývoje zejména na veřejných vysokých školách a ústavech Akademie věd ČR byl podpořen finanční dotací na zakládání a další rozvoj center transferu technologií z prostředků evropských strukturálních fondů a z programů TA ČR.

Výsledkem této intervence byla kvalitativní změna v postupech a výsledcích komercializace v řadě výzkumných organizací, která se projevila jak vytvořením podpůrných nástrojů a služeb pro výzkumníky, tak nabídkami pro průmyslové partnery. Několik veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných institucí má již zavedenu širokou škálu nástrojů, které mají pozitivní dopad na dosahované výstupy z transferu znalostí a z komercializace.

1. Úvod

Cílem této přehledové stati je poskytnout pohled na potenciál center transferu technologií při komercializaci výsledků výzkumu a vývoje výzkumných organizací. Dále je uvedena stručná charakteristika několika institucí nebo součástí mateřské výzkumné organizace, které jsou úspěšné v komercializaci, a to jak díky výsledkům badatelských týmů, které zastupují, tak i vlastnímu kompetentnímu týmu.

Článek vychází ze zprávy vypracované v první polovině roku 2023 na základě zadání Úřadu vlády ČR v zakázce „Koncepční a analytická podpora RVVI“. Obsahem zprávy bylo souhrnné zpracování komercializace výsledků vědecké a / nebo výzkumné činnosti ve čtyřech sektorech výzkumných organizací, veřejných vysokých školách, ústavech Akademie věd ČR, ostatních veřejných výzkumných institucích mimo AV ČR a soukromých výzkumných organizacích. Komercializace je vnímána jako forma transferu znalostí1 či transferu technologií za peněžní úplatu. Pojmy transfer znalostí a transfer technologií jsou často používány jako synonyma.

Transfer znalostí a komercializace výsledků výzkumu a vývoje a jejich výstupy doznaly ve sledovaných sektorech výzkumných organizací v posledních zhruba dvou desetiletích výrazných změn. Tradiční složky transferu znalostí a komercializace, ochrana předmětů duševního vlastnictví zejména patenty a užitnými vzory, smluvní výzkum, vzdělávací kurzy, konzultace a poradenství začaly být doplňovány dalšími složkami transferu, především poskytováním licencí zejména k využití patentů a užitných vzorů, zakládáním spin-off společností a jejich využíváním ke komercializaci např. formou rozvoje sublicenčních aktivit nebo jejich prodeje investorům nebo jiným strategickým partnerům. 

Tento rozvoj byl podpořen výraznou finanční dotací na zakládání a modernizaci center transferu technologií z prostředků strukturálních fondů a programů TA ČR i aktivní rolí managementu některých výzkumných organizací v procesu transferu znalostí a komercializace. Analýzou výstupů transferu znalostí a komercializace zahrnující vesměs všechny jejich složky zmíněné v předchozím odstavci se zabývá samostatný článek připravovaný pro časopis Ergo...

 

Celý text, převzatý z časopisu Ergo, publikoval portál Vědavýzkum.cz.