Technologické centrum Praha

TC Praha: Analýza finanční podpory ve specifických částech programu Horizont Evropa v období 2021–2023

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 08.12.2023 Typ publikace: Články v externích časopisech

TC Praha: Analýza finanční podpory ve specifických částech programu Horizont Evropa v období 2021–2023

TC Praha: Analýza finanční podpory ve specifických částech programu Horizont Evropa v období 2021–2023

Články ke stažení:

Dle Evropského srovnávacího přehledu inovací z roku 2023 (European Innovation Scoreboard – EIS 2023) je ČR mírným inovátorem (Moderate Innovator) s výkonností inovačních systémů na úrovni 94,7 % průměru EU. Inovační výkonnost ČR je nad průměrem mírných inovátorů, roste vyšším tempem než v EU a rozdíl v inovační výkonnosti ČR se oproti EU snižuje.

ČR se hodnotou souhrnného inovačního indexu (Summary Inovation Index) přibližuje inovačně silným státům EU. Jak se tyto skutečnosti odrážejí v dosavadní účasti ČR v programu Horizont Evropa? Podobá se struktura účasti ČR v tomto RP vyspělým státům EU? A jak si vedou čeští koordinátoři?

Účast jednotlivých států nebo jejich skupin v programu Horizont Evropa (dále jen „program HE“) a v předchozích rámcových programech (dále jen „RP“) můžeme poměřovat mnoha způsoby. Jedním z nich může být analýza rozložení nárokované finanční podpory ve specifických částech programu HE. Specifickou částí programu HE můžeme v našem případě uvažovat takovou část programu, jejíž obsahová náplň, způsob implementace, pravidla pro účast, charakter financovaných projektů apod. se výrazně liší od jiných částí RP. Dostupná data databáze eCORDA umožnila pro tuto analýzu rozlišit 9 specifických oblastí programu HE. Jsou jimi tři priority prvního pilíře programu HE – Granty Evropské rady pro výzkum (ERC), granty na podporu výzkumné mobility – MSCA, projekty na podporu a rozvoj výzkumných infrastruktur – INFRA, dále projekty realizované ve druhém pilíři programu HE pod hlavičkou evropských misí, projekty druhého pilíře programu HE realizované prostřednictvím evropských partnerství implementovaných v tomto pilíři a projekty financované z ostatních výzev druhého pilíře programu HE.

Dalšími specifickými oblastmi programu HE jsou granty Evropské rady pro inovace – EIC s hlavními nástroji EIC Pathfinder, EIC Transition a EIC Accelerator, a priorita pro snižování přetrvávajících rozdílů ve výkonnosti výzkumu a inovací prostřednictvím sdílení znalostí a odborných poznatků napříč EU – Rozšiřování účasti a šíření excelence (Widening participation and spreading excellence: Widening – SEWP). Zbylé typy projektů, např. projekty financované v prioritě Reforma a zlepšení evropského systému výzkumu a inovací (v programu H2020 Věda se společností a pro společnost neboli SwafS), projekty na podporu EIC KIC nebo projekty na zlepšování inovačního prostředí EIE, jsou zahrnuty v části s označením „Others“.

Celý článek D. Franka s mnoha grafy je publikován na Vědavýzkum.cz