Technologické centrum Praha

Dosavadní účast tuzemských podniků v rámcovém programu EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa: Klesá zájem?

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 28.11.2022 Typ publikace: Články v externích časopisech

Dosavadní účast tuzemských podniků v rámcovém programu EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa: Klesá zájem?

Dosavadní účast tuzemských podniků v rámcovém programu EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa: Klesá zájem?

Články ke stažení:

Podniky jsou nedílnou součástí systému výzkumu, vývo-je a inovací. Kromě národních programů a strukturálních a investičních fondů EU existují i další podpůrné nástroje se zaměřením na výzkum, vývoj a inovace. Mezi ně patří tzv. rámcové programy pro výzkum a inovace Evropské unie administrované přímo Evropskou komisí a fungující již od 80. let 20. století. V jejich případě je třeba mít na zřeteli, že účelem účasti v nich není pouze samotný zisk dodatečných finančních prostředků na výzkumné a inovační aktivity, ale že jsou i odrazem výzkumné excelence a prestiže z ní plynoucí.

O zavedení současného rámcového programu Horizont Evropa pro období 2021–2027 (dále jen „HE“) rozhodly Evropský parlament a Rada EU svým nařízením č. 2021/695 ze dne 28. dubna 2021. Cílem programu HE, jak uvádí bod 2 preambule tohoto nařízení, je „podpořit vytváření, lepší rozšiřování a předávání vysoce kvalitních a excelentních znalostí a vysoce kvalitních technologií v Unii, přilákat talentované odborníky na všech úrovních a přispět k plnému zapojení talentového potenciálu Unie, usnadnit kooperativní vazby a posílit dopad výzkumu a inovací při rozvoji, podpoře a provádění politik Unie, podpořit a posílit zavádění a využívání inovativních a udržitelných řešení v hospodářství Unie, zejména v malých a středních podnicích, jakož i ve společnosti, zabývat se globálními výzvami, vytvářet pracovní místa, stimulovat hospodářský růst, podporovat konkurenceschopnost průmyslu a zvyšovat atraktivitu Unie na poli výzkumu a inovací.“ Bod 26 dodává, že pro realizaci těchto cílů,
ale i pro růst zaměstnanosti a hospodářský růst obecně, je podstatné, aby do tohoto programu byly zapojeny podniky všech velikostních kategorií a všechna odvětví průmyslu.

Cílem tohoto příspěvku je představit čtenáři zapojení podniků z ČR do tohoto programu, a to mj. i v kontextu středoevropského regionu a Evropy jako celku, a přispět tak mj. k monitoringu a evaluaci účasti ČR v tomto programu na regionální i celostátní úrovni.

Zdrojem dat pro tento příspěvek je neveřejná databáze Evropské komise eCORDA (databáze grantových dohod a účast-níků)
k 22. srpnu 2022. Do hodnocení účasti jsou zahrnuty soukromé ziskové společnosti (dále jen “podniky”), které čerpají finanční prostředky z rozpočtu programu HE prostřednictvím grantové dohody.

Celý článek Vladimíra Vojtěcha naleznete v č. 4/2022 (str. 4-8) Inovačního podnikání a transferu technologií.

Inovační podnikání a transfer technologií 4/2022