Technologické centrum Praha

STRAT-SEC

...známe cenu myšlenky

STRAT-SEC

STRAT-SEC

Projekt je zaměřen na vytvořenı́ a zavedenı́ systému pro poskytovánı́ strategických informacı́ o existujı́cı́m potenciálu bezpečnostnı́ho výzkumu v ČR i o nově se objevujı́cı́ch přı́ležitostech ve vazbě na nové technologické trendy a měnı́cı́ se potřeby bezpečnostnı́ho systému. Projekt bezprostředně reaguje na aktuálnı́ potřebu MV ČR metodické a analytické podpory pro tvorbu a implementaci politiky bezpečnostnı́ho výzkumu a zı́skávánı́ strategických informacı́ pro efektivnı́ řı́zenı́ systému bezpečnostnı́ho výzkumu v ČR a jeho internacionalizace.

Partneři

Fakulta sociálních věd UK

Datum zahájení:

01.01.2023

Datum ukončení:

31.12.2026

Zadavatel:

Ministerstvo vnitra ČR

Manažer:

Mgr. Martin Faťun