Technologické centrum Praha

Ochrana osobních údajů

...známe cenu myšlenky

Ochrana osobních údajů

Tyto zásady představují souhrnné informační povinnosti v souladu
se článkem 13 a 14 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen “GDPR”) ve prospěch subjektů údajů, které Technologickému centru Praha jako správci údajů poskytují své osobní údaje.

Informace poskytované subjektům údajů se skládají z obecné části, tj. z informací, které jsou společně poskytované vůči všem třetím osobám, a ze specifických informací, které jsou uvedeny zde v levém sloupci, a to podle povahy dané situace.

 • Obecné informace

Totožnost a kontaktní údaje správce:

Technologické centrum Praha
Ve Struhách 1076/27
160 00 Praha 6 – Podbaba

Tel.: + 420 234 006 100
Fax: 234 006 251
E-mail: tc@tc.cz

Osoba odpovědná za problematiku osobních údajů (nejedná se o pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu článku 37 a násl. GDPR) je zaměstnanec ekonomicko-správního úseku Technologického centra Praha:

Julius Šesták

Tel.: +420 724 829 447
e-mail: sestak@tc.cz

Poučení: Subjekt údajů má právo za určitých okolností daných GDPR (tj. ne vždy u všech možností a ne vždy automaticky)

a.     přístup k jeho osobním údajům (článek 15 GDPR)

b.     právo na opravu (článek 16 GDPR)

c.     právo na výmaz (článek 17 GDPR)

d.     právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR)

e.     právo na přenositelnost (článek 20 GDPR)

f.       právo vznést námitku (článek 21 GDPR)

g.     právo podat proti Technologickému centru Praha stížnost
u Úřadu na ochranu osobních údajů (článek 77 GDPR)

Pokud chcete využít některého z těchto práv (s výjimkou písm. g), obraťte se prosím za tímto účelem na výše uvedenou kontaktní osobu.

Pokud je právním základem udělení souhlasu subjektu údajů, může tento souhlas kdykoliv odvolat, a to stejným nebo stejně jednoduchým způsobem, jak souhlas dříve udělil a Technologické centrum Praha mu toto umožní. U každého souhlasu budou uvedeny konkrétní nástroje, jak jej mohou subjekty údajů odvolat, přičemž jim tak bude umožněno i zasláním e-mailu na adresu kontaktní osoby, zpravidla té, která má na starosti danou akci.

Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které byly zpracovány mezi udělením souhlasu a jeho odvoláním.

Technologické centrum Praha bude po celou dobu udělení souhlasu disponovat důkazem o této skutečnosti (ať již písemným anebo elektronickým).

 • Osobní údaje získané od třetích osob (čl. 14 GDPR)

Technologické centrum Praha využívá veřejně dostupné i placené (komerční) databáze, a to jak v on-line, tak i v off-line režimech, které jsou produkovány jinými subjekty (například Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací provozovaný Radou pro výzkum, vývoj a inovace, Registr ekonomických subjektů vedený ČSÚ, databáze patentovaných přihlášek EPO, Worldwide Patent Statistical Database publikovaná Evropským patentovým úřadem a další). Dále TC Praha využívá a zpracovává nestrukturovaná data na veřejně dostupných internetových stránkách. Využívané datové zdroje zahrnují bibliografické záznamy,  bibliometrická data a dále údaje, které jsou právnické a fyzické osoby ze zákona povinny sdělovat finančnímu, ekonomickému a statistickému sektoru.  Tyto údaje neobsahují žádné osobní údaje nad rámec výše zmíněných informačních povinností.

Tyto informace jsou veškerým subjektům údajů sdělovány pouze touto formou a nelze je s ohledem na článek 14 odst. 5 písm. b) sdělovat každému subjektu údajů individuálně, neboť s ohledem na jejich počet ve výše uvedených databázích by taková činnost představovala pro Technologické centrum Praha nepřiměřené úsilí.

© Technologické centrum Praha 2003–2023

Informace pro adresáty informačních sdělení a dotazníků, kteří poskytli své kontaktní údaje, o zpracování jejich osobních údajů v souladu s článkem 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen “GDPR”):

1.   Totožnost a kontaktní údaje správce:

Technologické centrum Praha
Ve Struhách 1076/27
160 00 Praha 6 – Podbaba

Tel.: + 420 234 006 100
Fax: 234 006 251
E-mail: tc@tc.cz

2.   Osoba odpovědná za problematiku osobních údajů (nejedná se o pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu článku 37 a násl. GDPR) je zaměstnanec ekonomicko-správního úseku Technologického centra Praha:

Julius Šesták

Tel.: +420 724 829 447
E-mail: sestak@tc.cz

3.   Účelem zpracování je informovat zájemce (adresáty informačních sdělení) o různých akcích pořádaných nebo spolupořádaných Technologickým centrem Praha, o novinkách v oblasti výzkumu a vývoje, tj. jedná se například o následující okruhy či sužby informačních sdělení:

a.   Informace o seminářích a workshopech

b.   Zasílání periodika ECHO

c.    Zasílání periodika ERGO

d.   Zasílání newsletterů

e.   Další obdobná informační sdělení

Mezi informační sdělení se rovněž zařazuje zasílání dotazníkových šetření, na základě kterých Technologické centrum Praha oslovuje příslušné respondenty v souvislosti s výkonem jeho agendy (zpracování statistik, analýz apod.).

4.   Právním základem je souhlas subjektů údajů (tj. adresátů informačních sdělení a dotazníků).

Souhlas je udělen ke všem okruhům informačních sdělení současně, přičemž v jeho rámci je umožněno subjektu údajů se přihlašovat či odhlašovat ve vztahu ke konkrétním službám, tak aby obdržel pouze daný okruh, který jej zajímá.

5.   Dalším příjemcem je společnost Picabo.cz, a.s., která spravuje server, na kterém jsou příslušné kontakty uloženy, a která může rovněž zajišťovat služby v podobě zasílání informačních sdělení.

Technologické centrum Praha v rámci dotazníkových šetření může poskytovat zjištěné údaje třetím osobám, zejména zadavatelům zakázky, na základě které se dotazníkové šetření provádí. O příslušné třetí osobě a rozsahu sdělovaných údajů bude subjekt údajů informován v případě konkrétního dotazníkového šetření (např. v dotazníkovém e-mailu).

Zasílání některých informačních sdělení (např.) newsletterů je rovněž zajišťováno přes platformu MailChimp, avšak její provozovatelé nemají k osobním údajům přístup.

6.   Uložení trvá po dobu platnosti souhlasu nebo po dobu aktuálnosti daných údajů (např. do jejich opravy). Pokud subjekt údajů souhlas odvolá, budou veškeré kontaktní údaje, které Technologické centrum Praha nezpracovává z jiného důvodu (např. v důsledku poskytování poradenství), nenávratně vymazány či anonymizovány.

7.   Poučení: Subjekt údajů má právo za určitých okolností daných GDPR (tj. ne vždy u všech možností a ne vždy automaticky)

a.   přístup k jeho osobním údajům (článek 15 GDPR)

b.   právo na opravu (článek 16 GDPR)

c.    právo na výmaz (článek 17 GDPR)

d.   právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR)

e.   právo na přenositelnost (článek 20 GDPR)

f.    právo vznést námitku (článek 21 GDPR)

g.   právo podat proti Technologickému centru Praha stížnost
u Úřadu na ochranu osobních údajů (článek 77 GDPR)

Pokud chcete využít některého z těchto práv (s výjimkou písm. g), obraťte se prosím za tímto účelem na kontaktní osobu podle odst. 2.

8.   Subjekt údajů může svůj souhlas kdykoliv odvolat a to stejným nebo stejně jednoduchým způsobem, jak souhlas dříve udělil a Technologické centrum Praha mu toto umožní. Odvoláním souhlasu dojde k jeho výmazu ze všech databází určených k zasílaní informačních sdělení, a to pro všechny jeho okruhy.

Pokud subjekt údajů neodvolá svůj celkový souhlas, ale pouze se odhlásí od dané služby neboli daného okruhu informačního sdělení, nebude takové odhlášení mít vliv na ostatní okruhy informačních sdělení, která dostává.

Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které byly zpracovány mezi udělením souhlasu a jeho odvoláním. Technologické centrum Praha bude po celou dobu udělení souhlasu disponovat důkazem o této skutečnosti (ať již písemným anebo elektronickým).

© Technologické centrum Praha 2003–2023

Informace pro osoby registrující se na semináře, workshopy a další akce pořádaných Technologickým centrem Praha, o zpracování jejich osobních údajů v souladu s článkem 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen “GDPR”):

 1. Totožnost a kontaktní údaje správce: 

Technologické centrum Praha
Ve Struhách 1076/27
160 00 Praha 6 – Podbaba

Tel.: + 420 234 006 100
Fax: 234 006 251
E-mail: tc@tc.cz

 1. Osoba odpovědná za problematiku osobních údajů (nejedná se
  o pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu článku 37 a násl. GDPR) je zaměstnanec ekonomicko-správního úseku Technologického centra Praha:

Julius Šesták

Tel.: +420 724 829 447
E-mail: sestak@tc.cz

 1. Účelem zpracování je
  1. organizace výše uvedených akcí, kdy zájemce uvede své jméno a příjmení, e-mailovou adresu a jeho působiště za účelem naplňovaní kapacity, odborného zaměření a případné komunikace (zrušení, změna termínu apod.),
  2. zajištění jmenovek na některé akce a
  3. dokumentace a archivace záznamů z uvedených akcí pro potřeby prokazování splnění dané akce (zejména uvedení jména a příjmení, e-mailové adresy a působiště na prezenční listině).

Pokud se na dané akci nabízí pokrmy a nápoje, může být zájemci v rámci registrace nabídnut dotazník k vyplnění ohledně jeho stravovacích návyků (zejména zda chce vegetariánské jídlo anebo bez některých alergenů). Toto vyplnění je čistě dobrovolné, a pokud jej zájemce využije, nebude tato informace nijak nadále s jeho jménem spárována a pouze se zaznamená údaj o počtu takto nestandardních pokrmů za účelem včasného zajištění.

 1. Právním základem je
  1. opatření před uzavřením smlouvy a následné plnění smluvních povinností, neboť mezi Technologickým centrem Praha a zájemcem vzniká právní vztah, jehož předmětem je poskytnutí služeb v podobě organizace dané akce (byť je poskytována bezplatně). Pokud by zájemce neposkytl dané údaje, nebylo by možné jeho účast na dané akci realizovat a
  2. v případě ukládání prezenčních listin plnění právní povinnosti, kdy seminář či školení jsou pořádány na základě dotačního programu či jiného obdobného opatření a příslušná pravidla takové zpracování vyžadují.
 1. Pokud není zapotřebí ukládat prezenční listiny na základě plnění povinností daného programu, ukládají se tyto na základě oprávněného zájmu po dobu 3 let za účelem důkazních skutečností, že daná osoba byla na semináři přítomna (např. v případě vznik sporu apod.).

V případě tvorby jmenovek se jedná o oprávněný zájem, neboť na některých akcích (např. větší konference) je vhodné, aby se jednotliví účastníci na základě tohoto opatří lépe seznamovali a mohli se jednodušeji oslovovat.

 1. Dalším příjemcem osobních údajů je společnost Picabo cz, a.s., která zpracovává osobní údaje tak, že spravuje databázi zájemců o danou akci.

Dalšími příjemci mohou být případné kontrolní orgány v rámci svých kontrolních pravomocí.

 1. Doba uchování osobních údajů je u registračních údajů do doby konání dané akce. Ukládání prezenčních listin trvá po dobu 3 let od posledního dne konání dané akce, popř. po dobu stanovenou pravidly dotačního programu či jiného obdobného opatření.
 1. Prezenční listiny budou uloženy v zamykatelných kancelářích v sídle Technologického centra Praha. Elektronické záznamy jinak budou uloženy na zabezpečených serverech Technologického centra AV ČR s omezeným přístupem (za pomocí hesla do firemních počítačů) a tímto budou dodržena organizační a technická zabezpečení požadovaná GDPR.
 1. Poučení: Subjekt údajů má právo za určitých okolností daných GDPR (tj. ne vždy u všech možností a ne vždy automaticky)
  1. přístup k jeho osobním údajům (článek 15 GDPR)
  2. právo na opravu (článek 16 GDPR)
  3. právo na výmaz (článek 17 GDPR)
  4. právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR)
  5. právo na přenositelnost (článek 20 GDPR)
  6. právo vznést námitku (článek 21 GDPR)
  7. právo podat proti Technologickému centru Praha stížnost
   u Úřadu na ochranu osobních údajů (článek 77 GDPR)

Pokud chcete využít některého z těchto práv (s výjimkou písm. g), obraťte se prosím za tímto účelem na kontaktní osobu podle odst. 2.

© Technologické centrum Praha 2003–2023

Informace pro účastníky (tj. hosty i vystupující) seminářů, workshopů a dalších akci pořádaných Technologickým centrem Praha, o zpracování jejich osobních údajů na fotografiích a audiovizuálních záznamech z těchto událostí v souladu s článkem 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen “GDPR”):

1.   Totožnost a kontaktní údaje správce:

Technologické centrum Praha
Ve Struhách 1076/27
160 00 Praha 6 – Podbaba

Tel.: + 420 234 006 100
Fax: 234 006 251
E-mail: tc@tc.cz

2.   Osoba odpovědná za problematiku osobních údajů (nejedná se
o pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu článku 37 a násl. GDPR) je zaměstnanec ekonomicko-správního úseku Technologického centra Praha:

Julius Šesták

Tel.: +420 724 829 447
E-mail: sestak@tc.cz

3.   Účelem zpracování je

a.   dokumentace a archivace záznamů z uvedených akcí,

b.   propagace Technologického centra Praha na webových stránkách, sociálních sítích a
v periodikách a

c.    poskytování partnerským organizacím

4.   Právním základem je oprávněný zájem Technologického centra Praha.

5.   Oprávněný zájem se použije z toho důvodu, že je zapotřebí v prvé řadě prokázat, že se daná akce uskutečnila (zejména akce financované v rámci programů či jiných obdobných opatření).

Dále se jedná o nejvhodnější nástroj prezentace této primárně nevýdělečné organizace navenek s potřebou šíření informací o jejích činnostech a zvyšování povědomí především ve vědecké obci. Dalším důvodem je rovněž potřeba šířit znalosti a závěry vyplývající z takových akcí i mezi zájemce, kteří se nemohli z určitých důvodů na samotnou akci dostavit.

Při pořizování audiovizuálního záznamu se vyvine maximální snaha
o to, aby nebyli natáčeni účastníci, ale spíše vystupující osoby, avšak nelze vyloučit, že se konkrétní účastník objeví krátce před kamerou, anebo v rámci dotazu či jiné komunikace bude zaznamenán jeho hlasový projev, popř. z jiných důvodů nebude účelné natáčet pouze vystupující (malý počet účastníků, rozložení stolů apod.). Obdobně se bude postupovat u fotografií a v případě, že účastník naznačí, že si nepřeje být v záběru, nebude vyfocen. Technologické centrum Praha nijak však nebude záznamy upravovat a zveřejní je v dané podobě.

6.   Dalšími příjemci fotografií či audiovizuálních záznamů, budou partnerské organizace, a to zejména ty, které se podílejí na spolupořádání. Případní další příjemci budou uvedeni u poučení , popř. na vyžádání budou subjektu údajů sděleni.

Dalším příjemcem může být také společnost Picabo.cz, a.s., na jejíž server mohou být fotografie (nikoliv videa) ukládány (zejména fotografie na web Technologického centra Praha). Jinak se fotografie a videa zveřejňují na různých kanálech (srov. níže) a fotografie také v periodikách vydávaných Technologickým centrem Praha.

7.   Doba uchování u fotografií i audiovizuálních záznamů je 25 let od jejich pořízení, přičemž na základě archivačních a dokumentačních důvodů může být u některých vybraných položek opakovaně prodloužena.

8.   Kanály zveřejnění mohou být webové stránky Technologického centra Praha, Youtube (videa), Twitter a LinkedIn (fotografie). Tyto záznamy jinak budou uloženy na zabezpečených serverech Technologického centra Praha s omezeným přístupem (za pomocí hesla do firemních počítačů) a tímto budou dodržena organizační a technická zabezpečení požadovaná GDPR.

9.   Poučení: Subjekt údajů má právo za určitých okolností daných GDPR (tj. ne vždy u všech možností a ne vždy automaticky)

a.   přístup k jeho osobním údajům (článek 15 GDPR)

b.   právo na opravu (článek 16 GDPR)

c.    právo na výmaz (článek 17 GDPR)

d.   právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR)

e.   právo na přenositelnost (článek 20 GDPR)

f.    právo vznést námitku (článek 21 GDPR)

g.   právo podat proti Technologickému centru Praha stížnost
u Úřadu na ochranu osobních údajů (článek 77 GDPR)

Pokud chcete využít některého z těchto práv (s výjimkou písm. g), obraťte se prosím za tímto účelem na kontaktní osobu podle odst. 2.

© Technologické centrum Praha 2003–2023

Informace pro recenzenty, kteří poskytují posudky k navrhovaným článkům do periodik vydávaných Technologickým centrem Praha, o zpracování jejich osobních údajů, v souladu s článkem 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen “GDPR”):

V případě uzavření pracovněprávních smluv s recenzenty se použijí rovněž informace pro nakládání s osobními údaji zaměstnanců Technologického centra Praha.

1.   Totožnost a kontaktní údaje správce:

 

Technologické centrum Praha
Ve Struhách 1076/27
160 00 Praha 6 – Podbaba

Tel.: + 420 234 006 100
Fax: 234 006 251
E-mail: tc@tc.cz

 

2.   Osoba odpovědná za problematiku osobních údajů (nejedná se
o pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu článku 37 a násl. GDPR) je zaměstnanec ekonomicko-správního úseku Technologického centra Praha:

 

Julius Šesták

Tel.: +420 724 829 447
E-mail: sestak@tc.cz

 

3.   Účelem zpracování je

a.   komunikace s recenzentem v době před a během poskytování plnění z jeho strany,

b.   archivace recenzních posudků a informací o průběhu recenzního řízení z důvodu zpětného prokázání vědecké kvality časopisu a v něm publikovaných článků a z důvodu kontaktování recenzentů v budoucnu, neboli jedná se o archivace ve veřejném zájmu a vědecké účely, a

c.    poskytnutí kontaktních údajů autorovi článku za účelem jeho přímé komunikace s recenzentem o odborných věcech.

Osobními údaji zpracovávanými za těmito účely jsou jméno a příjmení, tituly, e-mail, telefon, působiště a funkce, resp. pracovní zařazení recenzenta.

 

4.   Právní základ

a.   Právním základem je v prvé řadě opatření před uzavřením smlouvy a následné plnění smluvních povinností, neboť mezi Technologickým centrem Praha a recenzentem vzniká právní vztah, jehož předmětem je poskytnutí předmětného posudku za odpovídající odměnu anebo bezplatně dle dohody. Pokud by recenzent neposkytl dané údaje, nebylo by možné realizovat tento vztah. Pokud se poskytuje odměna, uzavírá se dohoda o provedení práce s výše uvedenými údaji pro vyplacení odměny.

b.   V případě archivace je právním základem oprávněný zájem.

c.    V případě poskytnutí kontaktních údajů autorovi článku za účelem přímé komunikace s recenzentem o odborných věcech je právním základem souhlas subjektu údajů.

 

5.   Oprávněný zájem v případě archivace spočívá v potřebě Technologického centra Praha evidovat veškeré subjekty, které se poskytováním svých posudků podílely na vydávaných periodikách, a to z důvodu zpětného prokázání vědecké kvality časopisu a v něm publikovaných článků. Stejně tak v případě budoucího kontaktování, je zapotřebí vést databázi, aby daný recenzent mohl být kontaktován kdykoliv v budoucnu pro případ dalšího posudku v obdobné oblasti.

 

Platná Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací dále obsahuje v příloze definici jednotlivých druhů výsledků, kde jedním z hodnocených druhů je recenzovaný odborný článek, jehož nutným atributem je publikace ve vědeckém recenzovaném časopise. Pro případ potřeby ověření této skutečnosti, jakož i kvality článku a časopisu, by mělo mít Technologické centrum Praha recenzní posudky a údaje o recenzentech k dispozici.

 

6.   Dalšími příjemci jsou členové redakční rady, kteří na jejich základě rozhodují o přijetí nebo odmítnutí článku k publikování. Dále mohou být osobní údaje poskytnuty příslušným správním úřadům v rámci procesu hodnocení výzkumných organizací. V případě souhlasu recenzenta jsou jeho údaje poskytnuty autorovi článku.

 

7.   Doba uchování je neomezená s ohledem na archivaci ve veřejném zájmu a pro účely vědeckého výzkumu.

 

U recenzentů, kteří poskytli své údaje, avšak z určitého důvodu nedokončili ani jeden posudek, budou jejich údaje uloženy po dobu 5 let od jejich poskytnutí a následně vymazány či skartovány. Tato doba 5 let odpovídá zejména potřebě Technologického centra Praha mít přehled o recenzentech, kteří neplnili své povinnosti, popř. z jiného důvodu nedošlo k poskytnutí posudku, tj. důvodem je zejména obrana před opětovnou komunikací a navazování vztahů, které byly v minulosti problémové.

 

8.   Veškeré osobní údaje recenzentů budou uloženy písemně v pracovněprávních smlouvách a elektronicky v databázích, a to pouze s přístupem zaměstnanců Technologického centra Praha, kteří mají v náplni práce agendu vydávaných periodik, a zaměstnanců s personální agendou.

 

9.   Poučení: Subjekt údajů má právo za určitých okolností daných GDPR (tj. ne vždy u všech možností a ne vždy automaticky)

a.   přístup k jeho osobním údajům (článek 15 GDPR)

b.   právo na opravu (článek 16 GDPR)

c.    právo na výmaz (článek 17 GDPR)

d.   právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR)

e.   právo na přenositelnost (článek 20 GDPR)

f.    právo vznést námitku (článek 21 GDPR)

g.   právo podat proti Technologickému centru Praha stížnost
u Úřadu na ochranu osobních údajů (článek 77 GDPR)

 

Pokud chcete využít některého z těchto práv (s výjimkou písm. g), obraťte se prosím za tímto účelem na kontaktní osobu podle odst. 2.

 

10. Pokud je právním základem udělení souhlasu subjektu údajů, může tento souhlas kdykoliv odvolat a to stejným nebo stejně jednoduchým způsobem, jak souhlas dříve udělil a Technologické centrum Praha mu toto umožní. U každého souhlasu budou uvedeny konkrétní nástroje, jak jej mohou subjekty údajů odvolat, přičemž mu tak bude umožněno i zasláním e-mailu na adresu kontaktní osoby, zpravidla té, která má na starosti příslušná periodika.

 

Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které byly zpracovány mezi udělením souhlasu a jeho odvoláním.

 

Technologické centrum Praha bude po celou dobu udělení souhlasu disponovat důkazem o této skutečnosti (ať již písemným anebo elektronickým).

 

© Technologické centrum Praha 2003–2023

Informace pro autory článků periodik vydávaných Technologickým centrem Praha, o zpracování jejich osobních údajů, v souladu s článkem 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen “GDPR”):

Tyto informace se týkají pouze autorů, kteří nejsou v pracovněprávním vztahu k Technologickému centru Praha.

 1. Totožnost a kontaktní údaje správce: 

Technologické centrum Praha
Ve Struhách 1076/27
160 00 Praha 6 – Podbaba

Tel.: + 420 234 006 100
Fax: 234 006 251
E-mail: tc@tc.cz 

 1. Osoba odpovědná za problematiku osobních údajů (nejedná se o pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu článku 37 a násl. GDPR) je zaměstnanec ekonomicko-správního úseku Technologického centra Praha: 

Julius Šesták

Tel.: +420 724 829 447
E-mail: sestak@tc.cz

 1. Účelem zpracování je
  1. komunikace s autorem článku po dobu recenzního řízení v rozsahu jméno a příjmení, tituly, e-mail, telefon, působiště a funkce, resp. pracovní zařazení autora, a
  2. uvedení v periodiku v rozsahu jméno a příjmení a působiště autora.

Osoba autora je zpravidla anonymní vůči recenzentům, pokud autor z vlastní vůle nekontaktuje recenzenta, který k tomu dal Technologickému centru Praha výslovný souhlas.

 1. Právním základem je oprávněný zájem Technologického centra Praha. 
 1. Oprávněný zájem spočívá v potřebě řízení vydávání periodik v podobě komunikace s autory článků a potřebě zveřejnění některých jejich atributů jako autorů článků. 
 1. Dalšími příjemci jsou členové redakční rady, kteří na jejich základě rozhodují o přijetí nebo odmítnutí článku k publikování. Dále mohou být osobní údaje poskytnuty příslušným správním úřadům v rámci procesu hodnocení výzkumných organizací. 
 1. Doba uchování kontaktních údajů odpovídá době do publikace článku, po které budou s výjimkou jména, příjmení a působiště autora kontaktní údaje vymazány. Doba uchování jména, příjmení a působiště autora je neomezená s ohledem na archivaci ve veřejném zájmu a pro účely vědeckého výzkumu.

 

 1. Veškeré osobní údaje o autorech budou uloženy elektronicky v databázích, a to pouze s přístupem zaměstnanců Technologického centra Praha, kteří mají v náplni práce agendu vydávaných periodik.

 2. Poučení: Subjekt údajů má právo za určitých okolností daných GDPR (tj. ne vždy u všech možností a ne vždy automaticky)
  1. přístup k jeho osobním údajům (článek 15 GDPR)
  2. právo na opravu (článek 16 GDPR)
  3. právo na výmaz (článek 17 GDPR)
  4. právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR)
  5. právo na přenositelnost (článek 20 GDPR)
  6. právo vznést námitku (článek 21 GDPR)
  7. právo podat proti Technologickému centru Praha stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů (článek 77 GDPR)

Pokud chcete využít některého z těchto práv (s výjimkou písm. g), obraťte se prosím za tímto účelem na kontaktní osobu podle odst. 2.

© Technologické centrum Praha 2003–2023

Informace pro třetí osoby, které se vyskytují ve vnitřních či vnějších prostorech budovy

Informace pro třetí osoby, které se vyskytují ve vnitřních či vnějších prostorech budovy Technologického centra Praha, o zpracování jejich osobních údajů prostřednictvím uložení daného záznamu na kamerovém systému CCTV, a to v souladu s článkem 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů), (dále jen “GDPR”):

1.   Totožnost a kontaktní údaje správce:

Technologické centrum Praha
Ve Struhách 1076/27
160 00 Praha 6 – Podbaba

Tel.: + 420 234 006 100
Fax: 234 006 251
E-mail: tc@tc.cz

2.   Osoba odpovědná za problematiku osobních údajů (nejedná se
o pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu článku 37 a násl. GDPR) je zaměstnanec ekonomicko-správního úseku Technologického centra Praha:

Julius Šesták

Tel.: +420 724 829 447
E-mail: sestak@tc.cz

3.   Účelem zpracování je monitorování vnitřních a vnějších prostor budovy Technologického centra Praha kamerovými systémy CCTV, a to včetně osob, které projdou před konkrétní kamerou. 5 stacionárních kamer na plášti budovy nepřetržitě monitoruje prostor dvora a části chodníku před budovou Technologického centra Praha, tj. převážně soukromé pozemky určené pro parkování.

4.   Právním základem je oprávněný zájem, kterým je ochrana majetku před krádeží a poškozením (zejména zaparkovaných vozidel).

5.   Záznamy nejsou poskytovány žádným dalším příjemcům.

6.   Doba uchování u záznamů z kamerových systémů trvá po dobu 14 dní, kdy následně dochází k automatickému mazání z harddisku na serveru Technologického centra Praha.

7.   Poučení: Subjekt údajů má právo za určitých okolností daných GDPR (tj. ne vždy u všech možností a ne vždy automaticky)

a.   přístup k jeho osobním údajům (článek 15 GDPR)

b.   právo na opravu (článek 16 GDPR)

c.    právo na výmaz (článek 17 GDPR)

d.   právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR)

e.   právo na přenositelnost (článek 20 GDPR)

f.    právo vznést námitku (článek 21 GDPR)

g.   právo podat proti Technologickému centru Praha stížnost
u Úřadu na ochranu osobních údajů (článek 77 GDPR)

Pokud chcete využít některého z těchto práv (s výjimkou písm. g), obraťte se prosím za tímto účelem na kontaktní osobu podle odst. 2.

© Technologické centrum Praha 2003–2023

Informace pro vystupující (přednášející, školitele) na seminářích, workshopech a dalších akcích pořádaných Technologickým centrem AV ČR, o zpracování jejich osobních údajů poskytovaných účastníkům těchto akcí v souladu s článkem 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů), (dále jen “GDPR”):

 1. Totožnost a kontaktní údaje správce: 

Technologické centrum AV ČR
Ve Struhách 1076/27
160 00 Praha 6 – Podbaba

Tel.: + 420 234 006 100
Fax: 234 006 251
E-mail: tc@tc.cz

 1. Osoba odpovědná za problematiku osobních údajů (nejedná se
  o pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu článku 37 a násl. GDPR) je zaměstnanec ekonomicko-správního úseku Technologického centra AV ČR:

Julius Šesták

Tel.: +420 724 829 447
E-mail: sestak@tc.cz

 1. Účelem zpracování je poskytnout účastníkům příslušné akce informace o vystupujících v rozsahu jejich jména a příjmení, titulů, fotografií a profesních informací. Tyto osobní údaje budou uvedeny v podkladech na danou akci.
 1. Právním základem je oprávněný zájem Technologického centra AV ČR.
 1. Oprávněný zájem spočívá v propagaci příslušné akce z hlediska její kvality na základě obsazení příslušnými odborníky na diskutovaná témata. Jedná se tak o nástroj, který má za cíl popularizaci a přivedení maximálního počtu zájemců o tuto akci.
 1. Dalšími příjemci budou všichni účastníci a případně další subjekty, které se jakkoli účastní dané akce (spolupořadatelé, zaměstnanci Technologického centra AV ČR apod.), kteří obdrží podkladové materiály obsahující výše uvedené osobní údaje.
 1. Doba uchování podkladových materiálů v Technologickém centru AV ČR je neomezená s ohledem na archivaci ve veřejném zájmu a pro účely vědeckého výzkumu.
 1. Podkladové materiály budou uloženy v zamykatelných kancelářích v sídle Technologického centra AV ČR a tímto budou dodržena organizační a technická zabezpečení požadovaná GDPR.
 2. Poučení: Subjekt údajů má právo za určitých okolností daných GDPR (tj. ne vždy u všech možností a ne vždy automaticky)a.   přístup k jeho osobním údajům (článek 15 GDPR)b.   právo na opravu (článek 16 GDPR)

  c.    právo na výmaz (článek 17 GDPR)

  d.   právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR)

  e.   právo na přenositelnost (článek 20 GDPR)

  f.     právo vznést námitku (článek 21 GDPR)

  g.   právo podat proti Technologickému centru AV ČR stížnost
  u Úřadu na ochranu osobních údajů (článek 77 GDPR)

Pokud chcete využít některého z těchto práv (s výjimkou písm. g), obraťte se prosím za tímto účelem na kontaktní osobu podle odst. 2.

© Technologické centrum Praha 2003–2023