Technologické centrum Praha

Konference „Impact of R&I Policy at the Crossroads of Policy Design, Implementation, Evaluation“

...známe cenu myšlenky

Konference „Impact of R&I Policy at the Crossroads of Policy Design, Implementation, Evaluation“

19.11.2018

Konference „Impact of R&I Policy at the Crossroads of Policy Design, Implementation, Evaluation“

Ve stávajících výzkumných a inovačních politikách ekonomicky vyspělých zemí je kladen stále větší důraz  na dosažení potřebných dopadů. Současným i budoucím výzvám spojeným se vznikem, pochopením a hodnocením dopadů těchto politik byla věnována celoevropská konference „Impact of R&I Policy at the Crossroads of Policy Design, Implementation, Evaluation“, která se konala 5. - 6. listopadu 2018 ve Vídni v rámci rakouského předsednictví Evropské rady. 
Na konferenci, kde mělo TC své zástupce, se diskutovaly otázky opodstatnění, zaměření, implementace, přístupy a nástroje hodnocení nové generace výzkumných a inovačních politik. 

Konference byla rozdělena do čtyř tematických částí:

1.   Povaha dopadově zaměřené výzkumné a inovační politiky. Zde se hovořilo o nové generaci politik ve smyslu stanovování priorit, participace a rozhodování, horizontální a vertikální koordinace či normativní a behaviorální změny. Diskutovaly se také vhodné nástroje pro správné zacílení programů a přenos poznatků či zajištění spolupráce jednotlivých aktérů.

2. Design, implementace a podpora dopadově zaměřené výzkumné a inovační politiky. Tyto příspěvky se zabývaly novou úlohou poskytovatelů podpory výzkumu a vývoje v oblasti stanovování priorit, realizace programů, způsobů podpory či podmínek a kritérií pro evaluace a monitorování.

3. Nové koncepty, nástroje a metody pro hodnocení společenských dopadů výzkumných a inovačních politik. Tato část byla věnována nalezení vhodných přístupů a nástrojů pro identifikaci a hodnocení společenských dopadů včetně přístupů poskytovatelů podpory VaV k jejich hodnocení. 

4. Efekty využití hodnocení dopadů v tvorbě a implementaci výzkumných a inovačních politik. Toto téma se diskutovalo ve světle budoucích výzev spojených s novou generací výzkumných a inovačních politik.

Konference se zúčastnilo okolo 270 předních odborníků nejen ze zemí EU, ale také Japonska, Jižní Koreje, Norska, Švýcarska, USA, Ukrajiny, Brazílie či Chile.

Vladislav Čadil (TC AV ČR) prezentoval poster věnovaný hodnocení ekonomických dopadů podpory výzkumných a vývojových aktivit soukromých českých podniků pomocí určité ekonometrické analýzy založené na zobecněné metodě skórů (general propensity score matching).

Prezentace z konference jsou ke shlédnutí na stránce akce zde.

Více informací podá V. Čadil ze Strategických studií.

poster a V_Cadil.jpg