Technologické centrum Praha

Vzniká expertní skupina EK pro hodnocení rámcových programů – zájemci se mohou hlásit do 20. 6. 2023

...známe cenu myšlenky

Vzniká expertní skupina EK pro hodnocení rámcových programů – zájemci se mohou hlásit do 20. 6. 2023

09.06.2023

Vzniká expertní skupina EK pro hodnocení rámcových programů – zájemci se mohou hlásit do 20. 6. 2023

V souvislosti s ex post hodnocením programu Horizont 2020, průběžným hodnocením programu Horizont Evropa a přípravou příštího rámcového programu se Evropská komise (EK) rozhodla zřídit skupinu odborníků na vysoké úrovni. Výzva k podávání žádostí byla otevřena 15. května 2023 na této adrese a je otevřena do úterý 20. června 2023. Další informace včetně textu výzvy a relevantních formulářů jsou dostupné zde pod Additional  Information.

Členové této expertní skupiny budou EK poskytovat poradenství na vysoké úrovni s cílem vyhodnotit a zlepšit program EU pro výzkum a inovace. Výstupem aktivit bude zpráva se strategickými doporučeními pro maximalizaci dopadu výzkumných a inovačních programů EU v budoucnosti.

Skupina bude vycházet ve své zprávě z následného hodnocení programu Horizont 2020 a zjištění a závěrů průběžného hodnocení programu Horizont Evropa a  z výsledků evropského předvídání budoucí politiky v oblasti výzkumu a inovací. Může také vzít v úvahu jakýkoli jiný vstup, který považuje za vhodný. Podobná skupina odborníků, které předsedal Pascal Lamy, byla zřízena pro průběžné hodnocení programu Horizont 2020.

Členy skupiny bude až 15 osobnosti jmenovaných na základě osobní kapacity. Kromě dobré znalosti anglického jazyka a absence okolností, které by mohly vést ke střetu zájmů, vezme GŘ RTD v úvahu tato kritéria:

- prokázané a relevantní schopnosti a zkušenosti, a to i na evropské a/nebo mezinárodní úrovni v oblastech relevantních pro navrhování, provádění a hodnocení programů výzkumu a inovací;
- odbornost v jedné nebo více oblastech relevantních pro Horizont Evropa;
- odbornost v analýze politických otázek (právní, finanční omezení rozhodovacího procesu EU);
- prokázaná a relevantní způsobilost alespoň v jedné oblasti přímo spojené s cílem Evropské unie v oblasti klimatické neutrality.

Při sestavování skupiny bude EK usilovat o geografickou rovnováhu, rovnováhu mezi muži a ženami, věkovou rovnováhu a rovnováhu mezi akademickou obcí, průmyslem a občanskou společností. Předpokládaný počet schůzek je šest, z toho čtyři online. První setkání by mělo být svoláno koncem roku 2023 do Bruselu a poslední na konci roku 2024.

https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=en&groupID=3906&fromCallsApplication=true