Technologické centrum Praha

Dotační program na ochranu duševního vlastnictví ve firmách je obnoven

...známe cenu myšlenky

Dotační program na ochranu duševního vlastnictví ve firmách je obnoven

15.02.2023

Dotační program na ochranu duševního vlastnictví ve firmách je obnoven

Od 23. ledna lze znovu podávat žádosti o dotační podporu z obnoveného evropského grantového programu Ideas Powered for Business SME Fund. Program je zaměřen na podporu ochrany průmyslových práv a efektivního využívání duševního vlastnictví v malých a středních firmách obecně.

České malé a střední firmy mohou žádat o proplacení podstatné části nákladů spojených s registrací evropských a regionálních ochranných známek a průmyslových vzorů platných na národní úrovni, úrovni EU i mimo Evropskou unii.

Program dále firmám nabízí 90% příspěvek k poplatku za službu předběžné diagnózy firemního duševního vlastnictví
(tzv. IP Scan)
. Tato analýza firmám umožňuje lépe zmapovat jejich nehmotné statky a využitelné duševní vlastnictví a předkládá
i praktická vodítka nejlepších postupů směrem k ekonomickému zhodnocení a efektivní ochraně jejich duševního vlastnictví.    

Podrobnější informace o programu naleznete na EUIPO nebo na Úřadu průmyslového vlastnictví.

V případě praktické nápomoci s některou z výše uvedených forem pomoci kontaktujte: V. Suchého, 728 082 895, suchy@tc.cz