Technologické centrum Praha

Vývoj účasti ČR v rámcových programech

...známe cenu myšlenky

Vývoj účasti ČR v rámcových programech

15.08.2022

Vývoj účasti ČR v rámcových programech

Soubory:

ČR se účastní rámcových programů (RP) v celé šíři jejich témat a typů projektů od počátku 5. RP a program Horizont Evropa (HE) je tedy pátým RP, kterého se česká výzkumná pracoviště účastní bez větších omezení. V našich analytických zprávách jsme publikovali nepříznivé časové řady české účasti v RP.  Na počátku programu HE se zdá, že se tento nepříznivý trend začíná pozvolna měnit a zastoupení českých výzkumných týmů v mezinárodních projektech se začíná pozvolna zvyšovat. Samozřejmě je třeba vzít v úvahu, že RP mají v čase odlišnou strukturu, rozdílné zaměření výzev
k podávání návrhů projektů apod., což jistě ovlivňuje možnosti účasti českých výzkumníků a pracovišť ve výzkumných aktivitách a projektech daného RP. Bylo pravidlem, že nastoupený trend české angažovanosti na počátku příslušného RP přetrval až do jeho konce. Zda tomu tak bude i v případě programu HE je otázkou. Podrobněji se českou účastí v programu HE budeme věnovat v dalších analýzách. 

Zájemcům o toto téma doporučujeme sledovat stránky Horizontu Evropa.

 Podíl_účasti_ČR_v _RP_Frank_TC_AVČR.png

Podíl_finanční_podpory_ČR_v _RP_Frank_TC_AVČR.png

Podíl účasti ČR je kalkulován jako podíl počtu účastí ČR v daném RP k počtu účastí v celém RP. Obdobně je vypočítán podíl finanční podpory pro ČR v daných RP.