Technologické centrum Praha

Výsledky analýzy – zacílení výzkumné spolupráce Česko – Izrael

...známe cenu myšlenky

Výsledky analýzy – zacílení výzkumné spolupráce Česko – Izrael

29.04.2022

Výsledky analýzy – zacílení výzkumné spolupráce Česko – Izrael

Krátce o Analýze tematického zacílení výzkumné spolupráce Česko – Izrael

Oddělení strategických studií Technologického centra AV ČR připravilo v březnu 2022 studii, která komplexním způsobem mapuje současnou úroveň spolupráce mezi ČR a Izraelem na poli výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI). Na základě tematických priorit obou zemí v oblasti VaVaI, odvětvové struktury přímých zahraničních investic či zahraničního obchodu mezi ČR a Izraelem nastiňuje analýza také předpoklady pro další rozvoj této spolupráce.

Za perspektivní obory pro výzkumnou spolupráci jsou považovány lékařské vědy, počítačové a informační vědy, fyzikální vědy, vědy o Zemi a životním prostředí, materiálové inženýrství, biologické vědy a některé oblasti sociálních věd. Významně se rozvíjela výzkumná spolupráce díky zapojení do programu H2020 také v oblasti dopravy, informačních a komunikačních technologií, zdravotní problematiky a bezpečnosti.

Z ekonomického hlediska se pro budoucí spolupráci jako perspektivní oblasti ukazují elektrotechnika, energetika, lékařské přístroje, farmakologie, organická čistá chemie, chemické inženýrství a materiály, dopravní prostředky a zařízení, strojírenství a informační a komunikační činnosti.

V oblasti VaVaI bylo v návaznosti na výsledky dílčích analýz a tematické priority obou zemí navrženo pět oblastí vhodných pro rozvoj bilaterální výzkumné spolupráce mezi ČR a Izraelem:

  • Udržitelnost a ochrana životního prostředí (včetně snižování negativních vlivů dopravy či výzkumu problematiky inteligentních sídel),
  • Zdraví a medicína (zejména klinická medicína),
  • Digitální a informační technologie,
  • Technologie za hranicemi současného poznání (zvláště v oborech, kde je v ČR realizován
    v mezinárodním měřítku špičkový výzkum – v počítačových a informačních vědách, fyzikálních vědách a astronomii či v klinické medicíně),
  • Pokročilé materiály a technologie pro průmyslové aplikace (v oblastech technických věd – elektrotechnickém, strojním, materiálovém či chemickém inženýrství).

Studie je výsledkem komplexní analýzy zpracované TC v projektu STRATIN+ (Strategická inteligence pro výzkum a inovace) podpořeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, konkrétně v jeho části „Analytická podpora programu podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EXCELLENCE II (LU)“. Úřadem bude využita jako podklad k cílenému rozvoji bilaterální spolupráce mezi ČR a Izraelem, realizované v rámci uvedeného programu, resp. jeho podprogramu INTER-ACTION počínaje rokem 2022.

Studie kolektivu autorů je ke stažení v sekci Publikace.