Technologické centrum Praha

Technologické trendy a výzkumný potenciál ČR

...známe cenu myšlenky

Technologické trendy a výzkumný potenciál ČR

05.03.2021

Technologické trendy a výzkumný potenciál ČR

Technologické centrum AV ČR vypracovalo odbornou studii, která na padesáti stranách shrnuje výzkumný a inovační potenciál České republiky v nastupujících technologických trendech. Autoři studie analyzovali množství rozsáhlých souborů strukturovaných i nestrukturovaných dat získaných z veřejně dostupných informačních zdrojů i publikačních
a patentových databází. Zajímaly je technologické trendy a nově vznikající technologie
v klíčových oblastech technologického rozvoje, které mohou zásadním způsobem zvýšit přidanou hodnotu nových výrobků a služeb.
Studie dává do souvislostí identifikované technologické trendy, nově vznikající technologie a výzkumný potenciál ČR. Poukazuje na směry, kde má ČR zkušenosti a kapacity ve výzkumu a inovacích a kterým bychom se měli věnovat při realizaci strategických rozhodnutí v podpoře výzkumných a inovačních aktivit.
Analýza se soustředí na oblasti tzv. key enabling technologies (KETs), jež se staly osou jednoho z pilířů evropského rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont 2020 (2014-2020) a postupně přispěly k formování nových trendů v pokročilých výrobních procesech, nazývaných také Průmysl 4.0. Mezi hlavní identifikované světové trendy v těchto klíčových technologických oblastech patří:

»Uměla inteligence
 • AI jako prostředek k posilování digitální transformace
 • AI jako bezpečnostní prvek
 • AI jako prostředek k precizní analýze velkých dat
 • AI jako nástroj pro lékařské zobrazování a diagnostiku
 • Prediktivní údržba
 • Konvergence a personalizace AI

»Pokročilé výrobní technologie

 • Inteligentní výroba
 • Rostoucí využití dat
 • Propojení produkčních objektů
 • Aplikace umělé inteligence
 • Zvyšující se nároky na kybernetickou bezpečnost
»Pokročilé materiály a nanotechnologie
 • Materiály pro nanovýrobu
 • Environmentální materiály
 • Smart materiály
 • Široce uplatnitelné materiály
»Life-science technologie (biotechnologie)
 • Environmentální technologie
 • Úprava genomu a genová terapie
 • Využití digitálních technologií
 • Nanobiotechnologie a nanomedicína
»Fotonika a Mikro- a nanoelektronika
 • Kvantová optika
 • Transfer a uchovávání dat
 • Zobrazovací technologie a metrologie
 • Produkční technologie
 • Pokročilé displeje
 • Bezdrátové nabíjení
 • Nová generace ukládání dat
 • Brain-computer interface
 • Flexibilní a nositelná elektronika
»Zabezpečení a konektivita
 • Nárůst počtu a efektivity kybernetických úroků
 • Zvyšování bezpečnosti digitálních služeb a infrastruktury
 • Integrované služby a politiky prostřednictvím elektronické veřejné správy
 • Otevřená veřejná data
 • Podpora elektronického participativního rozhodování
 • Pokročilé online služby

Výše popsané trendy a s tím související společenské změny představují příležitost pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity v ČR. Analýza ukázala značný výzkumný a inovační potenciál ČR ve všech sledovaných oblastech KETs, zejména pak v oblasti nanotechnologií a pokročilých materiálů. S ohledem na strukturu české ekonomiky a související silné výzkumné zázemí v oblasti strojírenství existuje značný potenciál rovněž pro výzkum pokročilých výrobních technologií a souvisejících procesů založených na automatizaci a robotizaci výroby.

V této souvislosti autoři upozorňují, že je rozhodující zachytit trendy související s digitální transformací a rozvojem technologií umělé inteligence. Studie rovněž potvrzuje, že v ČR máme potenciál realizovat vysoce kvalitní výzkum a plnohodnotně se zapojit do mezinárodní výzkumné spolupráce. V neposlední řadě je zde velký potenciál pro výrobu produktů s vysokou přidanou hodnotou a zařazení se tak do vyšších pater dodavatelských řetězců.

Studie Technologické trendy a výzkumný potenciál ČR