Technologické centrum Praha

Největší unijní program pro výzkum a inovace Horizont Evropa

...známe cenu myšlenky

Největší unijní program pro výzkum a inovace Horizont Evropa

03.03.2021

Největší unijní program pro výzkum a inovace Horizont Evropa

Soubory:

Od 8. března 2021 bude probíhat čtyřdenní online informační kampaň na podporu nového rámcového programu Evropské unie pro výzkum a inovace s názvem Horizont Evropa (2021-2027), který odstartoval v lednu 2021. Jedná se o již devátý rámcový program (RP) v pořadí, který navazuje na předchozí program Horizont 2020 (H2020). Rozpočet RP Horizont Evropa dosahuje více jak 95 miliard €. Informační kampaní účastníky provedou specialisté Národního informačního centra pro evropský výzkum, tzv. národní kontaktní osoby při Technologickém centru AV ČR (TC) spolu se zástupci Evropské komise. V České republice se kampaň koná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Hlavní cílovou skupinou programu jsou jednotliví výzkumníci, výzkumnice či výzkumné týmy působící na vysokých školách a výzkumných ústavech. Program nabízí řadu příležitostí také pro firmy, které zde mohou najít možnosti pro financování svých inovačních aktivit. Mohou se zapojit také veřejné instituce, nevládní a neziskové organizace a další subjekty aktivní ve výzkumu a inovacích.

Struktura programu a online kampaně

Horizont Evropa stejně jako předchozí RP H2020 stojí na třech základních pilířích. První pilíř se věnuje oblasti Excelentní věda – projektům Evropské rady pro výzkum (granty ERC), akcím na podporu mobility ve výzkumu Marie Skłodowska-Curie (MSCA), třetí oblast tvoří výzkumné infrastruktury. Obsah prvního pilíře bude na programu 8. března.

Druhý pilíř Globální výzvy a konkurenceschopnost evropského průmyslu sdružuje šest širokých tematických klastrů, jsou jimi oblasti: (1) zdraví, (2) kultura, kreativita a inkluzivní společnosti, (3) civilní bezpečnost pro společnost, (4) digitalizace, průmysl a vesmír, (5) klima, energetika a doprava a (6) potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí. Jim se bude věnovat kampaň9. března. Do druhého pilíře patří také aktivity Společného výzkumného střediska (JRC-Joint Research Centre), které budou představeny poslední den kampaně.

Inovativní Evropa je tématem třetího pilíře. Do tohoto konceptu patří Evropská rada pro inovace (EIC), jejíž pilotní projekty Akcelerátor jsou známé již z H2020. Dále sem patří téma evropských inovačních ekosystémů a aktivity Evropského inovačního a technologického
institutu (EIT). Inovativní Evropa bude tématem 10. března.

Kampaň zakončí 11. března část Rozšiřování účasti a posilování Evropského výzkumného prostoru (ERA). Patří sem témata Rozšiřování účasti a šíření excelence (např. projekty Teaming, Twinning, ERA Chairs) a Reforma a zlepšování evropského systému výzkumu a inovací. Pozornost se soustředí i na finanční, administrativní a právní otázky implementace projektů a na synergie s dalšími programy.

Novým prvkem Horizontu Evropa budou mise, což jsou portfolia aktivit napříč obory s měřitelnými cíli, u nichž se předpokládá větší celkový dopad na vědu, technologii a společnost, nežli u jednotlivých projektů. Mise budou realizovány v pěti oblastech: (1) adaptace na změnu klimatu včetně společenských změn, (2) rakovina, (3) zdravé oceány, moře a vnitrozemské vody, (4) klimaticky neutrální a chytrá města a (5) zdravá půda a potraviny. 

Do Horizontu Evropa se budou moci zapojit i tzv. třetí země s dobrou vědeckou, technologickou a inovační kapacitou. Cílem je přispět společně k řešení globálních a celospolečenských problémů. Program Horizont Evropa podporuje  principy otevřené vědy a přístupu k publikacím a výzkumným datům, který se v něm stává již standardem. K ukládání dat budou moci výzkumné týmy využívat platformu Open Science Cloud.

Program Horizont Evropa bezprostředně navazuje na předchozí program H2020 (2014–2020), který je s rozpočtem 77 mld. € často prezentován jako jeden z největších úspěchů EU. V H2020 bylo zapojeno přes 8 240 českých výzkumných týmů, které získaly příspěvky ve výši přes 387 mil. €. V podpořených projektech spolupracovali s více než 15 tisíci zahraničními partnery.

Navazující program Horizont Evropa míří ještě výše než H2020 s cílem stát se dosud nejambicióznějším výzkumným a inovačním programem, který udrží EU na špici globálního výzkumu a inovací. Novinky, které program přináší, vycházejí ze střednědobého hodnocení H2020. Jejich cílem je systematicky rozvíjet silné stránky H2020 a zároveň odstraňovat jeho slabiny. Pevně věříme, že se tento cíl podaří naplnit a jako Národní informační centrum pro evropský výzkum (NICER) jsme připraveni napomáhat všem zájemcům
o zapojení do programu Horizont Evropa
,“ říká k informační kampani Naďa Koníčková, zástupkyně ředitele TC a vedoucí oddělení NICER. 

Technologické centrum AV ČR nabízí informační, konzultační a další podpůrné služby pro zájemce a účastníky projektů rámcových programů EU. Pravidelně připravuje Zprávu o zapojení České republiky do RP pro výzkum a inovace pro účely státní správy a zájemce z řad výzkumných organizací či veřejnosti. Zprávu každoročně zveřejňuje ve svém odborném magazínu Echo a také na speciálním webu pro RP. TC vydalo také brožuru Horizont Evropa – stručně o programu, která je ke stažení v elektronické podobě.

Program informační kampaně naleznete na webu TC zde nebo na tomto odkazu.

Ke kampani jsme vydali tuto tiskovu zprávu, která je také ke stažení v příloze níže.