Technologické centrum Praha

Kulaté stoly mezi poskytovateli a příjemci podpory ve výzkumu

...známe cenu myšlenky

Kulaté stoly mezi poskytovateli a příjemci podpory ve výzkumu

30.10.2020

Kulaté stoly mezi poskytovateli a příjemci podpory ve výzkumu
Technologické centrum AV ČR se již podruhé stalo platformou pro setkávání a diskusi mezi členy RVVI, zástupci poskytovatelů i příjemců podpory


V roce 2019 publikovala Rada pro výzkum, experimentální vývoj a inovace (RVVI) dokument „Inovační strategie České republiky 2019–2030, Czech Republic – The Country for the future.“ Jedním z devíti pilířů této strategie je „The Country for Excellence: Inovační a výzkumná centra“. Mezi nástroji, vedoucími k cíli, je také „Národní iniciativa omezení byrokratizace vědy, efektivní úpravy interpretace otázek veřejné podpory, registru smluv a výběrových řízení.“ Manažerskou odpovědnost za tuto Národní iniciativu má v rámci RVVI její místopředseda, pan PhDr. Pavel Baran, CSc. a dále člen RVVI, pan doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D., MBA, FEng.

Za účelem naplňování popsané Národní iniciativy začala během roku 2019 pracovat neformální skupina pro debyrokratizaci výzkumu, krátce nazývána „debyro.“ Tato pracovní skupina identifikovala oblasti, které by mohly přispět ke snížení administrativní zátěže. RVVI na opatřeních pro snížení administrativní zátěže během roku 2019 intenzivně pracovala a Dr. Baran naplánoval také dva tzv. kulaté stoly, na kterých Technologické centrum AV ČR (TC) intenzivně spolupracovalo jak obsahově, tak organizačně. Kromě TC svou kapacitu a znalosti nabídla platforma Projektových a ekonomických specialistů (PES – administrátoři a manažeři nominovaní Akademií věd ČR a vysokými školami). Kulaté stoly byly koncipovány tak, že poskytovaly přehled řešení dané tématiky jednotlivými poskytovateli účelové podpory (agentury a vybraná ministerstva) na národní úrovni ve srovnání s přístupem Evropské komise na evropské úrovni (v rámcových programech). Kulaté stoly se tak staly místem výměny názorů mezi zástupci výzkumných organizací, vysokých škol, na úrovni vrcholového řízení i na úrovni administrátorů a zástupců poskytovatelů, a to vše pod patronací odpovědných členů RVVI.

Tématem prvního kulatého stolu, který se konal 20. září 2019 v prostorách TC, byly „Osobní náklady v projektech účelové podpory VVI“. Výstupy jednání odsouhlasené všemi zúčastněnými byly zaslány předsednictvu RVVI. Jedním z nich byl apel na poskytovatele, aby pravidla uznatelnosti osobních nákladů v projektech účelové podpory byly sjednoceny. Za nejschůdnější cestu zvolili účastníci kulatého stolu respektování interních pravidel příjemce.

Rok 2020

Konání druhého kulatého stolu bylo odkládáno s nadějí na osobní setkání. Druhý kulatý stůl nakonec proběhl 19. října 2020 on-line, tentokrát na téma „Sjednocení metodického prostředí předkládání, realizace a vykazování projektů účelové podpory“.
Výstupy druhého Kulatého stolu byly rozsáhlejší a obsahovaly náměty například pro:
- sjednocení prokazování způsobilosti uchazeče,
- vypracování vzorové zadávací dokumentace,
- vypracování vzorových smluv o poskytnutí podpory na projekt,
- vypracování vzorové smlouvy o účasti na projektu,
- sjednocení podmínek, formulářů vykazování provádění projektu.

Oba kulaté stoly doložily, že národní poskytovatelé účelové podpory dělají svou práci velmi dobře. Příjemce však poměrně značně zatěžuje to, že výklady příslušných zákonů jednotlivými poskytovateli, a tudíž i požadavky na příjemce podpory, se různí. Velice nás však těší, že RVVI, poskytovatelé i příjemci jsou nyní na dobré cestě ke snížení administrativní zátěže, na cestě ke kvalitní administraci a řízení výzkumu a že TC může další proces též podpořit.