Technologické centrum Praha

Priority německého předsednictví v Radě EU - oblast VaVaI

...známe cenu myšlenky

Priority německého předsednictví v Radě EU - oblast VaVaI

29.06.2020

Německo se ujme předsednictví v Radě EU dne 1. července 2020 a zahájí tak program nového Tria, součástí kterého je spolu
s Portugalskem a Slovinskem. Program předsednictví byl z velké části definován pandemií COVID-19, čemuž odpovídá
i motto předsednictví „Společně pro oživení Evropy“ (Together for Europe recovery).

Německo bude tvořit vodítko pro evropské instituce už poněkolikáté, naposledy tomu bylo v roce 2007. Letos však bude Německo odpovědné za vedení hospodářské obnovy EU. V dokumentu, který nastiňuje agendu Rady na příštích 18 měsíců, vyjádřilo nadcházející Trio, jehož je Německou součástí, svůj závazek pomoci dosáhnout dohody o příštím víceletém finančním rámci EU.

Hlavním cílem předsednictví bude adresovat výzvy spojené s pandemií a zkoordinovat veškeré úsilí tak, aby EU vyšla z krize ještě silnější, než předtím. K dosažení tohoto cíle se DE PRES zaměří na EU Exit Strategy, udržitelné oživení a posílení odolnosti Evropy pro případ budoucí krize. Podrobněji se program německého předsednictví zaměřuje na tři hlavní priority: obnovu, výzkum a inovace a technologickou suverenitu. Současný program je velice ambiciózní a vzhledem ke stále přetrvávající pandemii bude muset být také dostatečně flexibilní, aby bylo možné adekvátně reagovat na aktuální vývoj situace. 

Klíčovou roli bude během německého předsednictví sehrávat oblast vzdělávání a vědy, výzkumu a inovací (VaVaI). Mezi legislativní akty na programu předsednictví v oblasti VaVaI patří finalizace programu Horizont Evropa a operativních ustanovení
s dopady na rozpočet, účast třetích zemí a synergie s jinými programy financování EU. To, zda bude Německo schopno do konce letošního roku finalizovat předpisy Horizontu Evropa, bude záležet na tom, jak rychle se vůdci EU mohou dohodnout na víceletém finančním rámci. Další legislativní akty se budou týkat Evropského inovačního a technologického institutu (EIT), budoucnosti programu EURATOM, a s tím spojeného ITER a partnerství v rámci programu Horizont Evropa. V listopadu 2020 budou vydány Závěry Rady k buducnosti Evropského výzkumného prostoru, které budou reagovat na sdělení Komise naplánované na 8. července 2020. Předsednictví bude dále usilovat o zřízení nových společných výzkumných laboratoří zaměřených na vývoj léčiv a vakcín v rámci Společného výzkumného střediska (JRC).

Německé předsednictví se rovněž zaměří na způsoby posílení investic do výzkumu a inovací na vnitrostátní úrovni a to zejména proto, že 90 procent evropských výzkumných, vývojových a inovačních činností je koordinováno a financováno právě na vnitrostátní úrovni. Německo již dlouho žádá členské státy, aby zvýšily výdaje na výzkum a vývoj nejméně na 3 procenta HDP.

Více informací nalzente zde.