Technologické centrum Praha

Praha centrem bioekonomniky

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 27.02.2023 Zdroj: Agrární obzor 1/2023

Praha centrem bioekonomniky

Praha centrem bioekonomniky

Praha se na dva prosincové dny stala evropským centrem pro diskusi o bioekonomice. Konaly se dvě mezinárodní konference v rámci předsednictví ČR v EU, které byly na bioekonomiku zaměřeny. Obou konferencí pořádaných hybridní formou se zúčastnilo více než 200 zájemců z mnoha evropských zemí. Dne 7. prosince 2022 se pod záštitou ministra zemědělství ČR uskutečnila mezinárodní konference za účasti representantů Evropské komise zaměřená na povodí Dunaje jako klíčové oblasti nové Evropské mise Voda. Konference 8. prosince 2022 - Podpora vzdělání pro bioekomiku - byla zařazena mezi oficiální akce českého předsednictví EU. Obě akce pořádala politická iniciativa BIOEAST a BIOEAST HUB CZ. Mezinárodní konference
k novému majáku na Dunaji

Cílem konference pořádané pod záštitou ministra zemědělství pana Zdeňka Nekuly ve spolupráci s Technologickým centrem bylo zvýšit informovanost a propojit všechny příslušné tvůrce politik a posílit zapojení České republiky a zemí střední a východní Evropy do Evropské mise. Ta disponuje nemalými finančními prostředky pro revitalizaci vodních toků nebo zavedení nových řešení v oblasti akvakultury, obnovy říčních toků, využití vody v krajině. Zástupci Evropské komise diskutovali s vrcholnými představiteli ministerstev zemědělství zemí Slovenska, Maďarska, Rumunska a České republiky o tom, jak mohou být prostředky mise využity pro podporu soběstačnosti v zajištění potravin ze sladkovodních zdrojů, eliminaci plastů a mikroplastů z vodních toků nebo řešení extrémních výkyvů počasí – sucho či záplavy, které trápí jak Českou republiku, tak sousední státy. Konferenci zahájil náměstek ministra zemědělství ČR pan Radek Holomčík. Zájem a podporu Evropské komise vyjádřil náměstek generálního ředitele DG Mare a zároveň manažer mise pana Kestitus Sadauskas, který vystoupil na slavnostním zahájení a účastnil se rovněž panelové diskuse.
Na konferenci zaznělo, že potřeby, ale také četné zkušenosti zemí střední a východní Evropy, stále nejsou dobře komunikovány v Evropě. Právě prosazení témat, která tyto země trápí, je cílem Iniciativy BIOEAST a její mezinárodní tematické pracovní skupiny, která se zabývá vodou. Skupinu vede doktorka Marie Kubáňková. Na národní úrovni tuto aktivitu podporuje národní bioekonomický BIOEAST HUB CZ založeným s podporou Ministerstva zemědělství ČR, který příležitosti nových projektových příležitostí pro národní organizace mapuje, bioekonomická témata vysvětluje a prosazuje do národních programů a RIS3 strategie.
Koordinátorka BIOEAST tematické skupiny a BIOEAST HUB CZ Marie Kubáňková k tomu dodává: “V prosinci 2021, kdy Evropská komise Misi představovala vyjádřila přání pořádat akci věnovanou Majáku na Dunaji v rámci Českého předsednictví. Jsem ráda, že se nám podařilo s podporou ministra zemědělství ČR tuto akci uspořádat za účasti významných hostů. Konference je pouze začátek, budeme pokračovat na našem zapojení. Dunajský maják je navržen tak, aby poskytoval řešení pro sladkou vodu, která lze replikovat i jinde v EU. Náš region se tak může stát doslova říční vlajkovou lodí Evropy.“

Vznik evropské sítě bioekonomických univerzit zemí střední a východní Evropy

Mezinárodní konference pořádaná pod záštitou ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR se konala 8. prosince 2022. Konference ukázala potřebu rozvoje vzdělávání v oblasti bioekonomiky jehož absence je hlavním důvodem, proč ČR a země střední a východní Evropy zaostávají za ostatními regiony Evropy, které potenciál bioekonomiky plně pochopily, ve svých strategiích podporují a zapojují se do celé řady zajímavých projektů a výzev.
Konference poukázala na přetrvávající zanedbávání významu bioekonomiky, bioekonomického vzdělávání a jeho nevyužitého potenciálu pro makroregion BIOEAST. Celá řada projektů a iniciativ se koná, bohužel, bez naší účasti. To může jen dále prohloubit socio-ekonomické rozdíly. Proto Iniciativa BIOEAST a BIOEAST HUB jako koordinátor makro-regionální tematické skupiny vzdělávání v bioekonomice podpořily vznik nové sítě bioekonomických univerzit BIOEAST Uni Net. V rámci konfererence bylo slavnostně podepsáno Memorandum o spolupráci, čímž tato nová síť vznikla. Koordinátorem nové sítě se stala MENDELU, Memorandum podepsal v Praze osobně rektor Jan Mareš. Prorektor Svatopluk Kapounek představil ambice MENDELU, tedy podporu spolupráce při rozvoji vzdělávání v oblasti bioekonomiky, možnosti dalšího rozvoje společných studijních programů a výzkumných projektů. Pan prorektor vyjádřil snahu o uplatnění výsledků nejen na úrovni hospodářské politiky, ale především v praxi.
Zástupci Evropské komise jasně deklarovali svoji podporu této síti, rovněž tak již existující sítě EBU univerzit západní, severní a jižní Evropy. Koordinátor BIOEAST HUB CZ doktor Jan Nedělník, člen vědecké rady MENDELU k tomu dodává: „Jsem rád, že MENDELU se stala koordinátorem této nové sítě a chce podporovat spolupráci na bioekonomických programech v naší zemi i zemích sousedních. BIOEAST HUB CZ jí bude i nadále podporovat a navazovat na vzdělávání pro podnikatele v oblasti bioekonomiky, kterému se věnujeme.“
Univerzity v makroregionu BIOEAST čelí otázkám, pro který makroregion vychovávají zaměstnavatele a podnikatele, ty druhé, pokud vůbec nějaké. Byla by škoda přiležitosti, kterou Evropská komise nabízí, nevyužít.
Cílem obou akcí bylo podpořit zapojení českých organizací do Evropské spolupráce, využití prostředků programů Horizon EUROPE a řešení aktuálních problémů, které trápí nejen zemědělce, ale také průmyslovou praxi, provozovatele bioplynových stanic, kompostáren a umožnit výzkumným organizacím zapojit se do zajímavých programů disponujících vysokými rozpočty.
Bioekonomika v ČR stále není aktuálním tématem - ač je masivně podporovaná Evropskou komisí a rozvíjena ve „starých“ členských zemích. Chceme doufat, že se tento trend více než dosud bude stávat běžným i v zemích střední a východní Evropy. Obecně bioekonomika je zaměřena na komplexnější, udržitelnější a efektivnější využívání přírodních zdrojů než dosud. Není třeba v ní hledat nic tajuplného, protože mnohé prvky i v České republice dlouhodobě rozvíjíme. Dlouhá tradice kompostování a vysoká úroveň výroby bioplynu jsou jen dva příklady dobré praxe a hodnotových řetězců, které můžeme exportovat do Evropy.
Oba konferenční dny zahájil koordinátor BIOEAST HUB doktor Jan Nedělník. Velké poděkování patří generálnímu sekretáři BIOEAST iniciativy panu Barnovi Kovaczovi za jeho entuziasmus a snahu prosadit principy bioekonomiky v našich zemích, koordinátorům BIOEAST HUBu a mezinárodních tematických skupin iniciativy BIOEAST doktorkce Marii Kubáňkové a doktoru Georgovi Sakellarisovi za excelentní práci a kolegům pod vedením paní Nadi Koníčkové z Technologického centra, kde se první konferenční den konal. Prezentace z obou konferencí jsou uveřejněny na webových stránkách: www.bio-hub.cz/index.php/ novinky/novinky-probehle-akce/danube-2022 a www. bio-hub.cz/index.php/novinky/novinky-probehle-akce/ education-2022.

Text str. 5