Technologické centrum Praha

Jaké jsou charakteristiky a ekonomický vývoj největších příjemců podpory podnikového výzkumu?

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 15.02.2020 Zdroj: vedavyzkum.cz

Jaké jsou charakteristiky a ekonomický vývoj největších příjemců podpory podnikového výzkumu?

Jaké jsou charakteristiky a ekonomický vývoj největších příjemců podpory podnikového výzkumu?

Pozornost státu věnovaná podpoře výzkumu a vývoje od 90. let minulého století postupně narůstá, což je spojeno i se zvyšujícími se objemy financí vyhrazených na programy účelové podpory VaV. Podpora podnikového sektoru má ve výzkumné politice nezastupitelné místo vzhledem ke klíčovému významu podniků pro inovační výkonnost a růst konkurenceschopnosti celého státu.

Cílem článku Miroslava Kostiće, který vyšel v aktuálním čísle časopisu ERGO, je blíže nahlédnout na strukturu a vývoj podniků patřících mezi hlavní příjemce státem financované přímé podpory VaV. V textu je sledována skupina 67 podniků – největších příjemců, u nichž celková výše podpory během období 2007-2018 přesáhla 100 mil. Kč. Tyto podniky se podílely 50 localhost na čerpání 43 mld. Kč směřujících v uvedeném období do podpory VaV
v podnicích (nejsou zahrnuty operační programy).

Státní podpora tvořila u sledovaných podniků významnou část výdajů na výzkum a vývoj, přičemž její podíl ve skupině největších příjemců jako celku ve sledovaném období vzrostl. Tento vývoj byl však značně diferencovaný podle velikosti (graf 1) i odvětvové specializace podporovaných podniků. Ve skupině velkých podniků podíl podpory na celkových výdajích na VaV klesal, což se mohlo projevit i na jejich stagnaci vyjádřené vývojem obratu. Skupina středních a především malých podniků naopak získávala na své výzkumné aktivity rostoucí objem prostředků. Opět zde může existovat vazba na vyšší dynamiku růstu obratu, zjištěnou především
u malých podniků ze souboru největších příjemců podpory VaV...............................

Celý text článku je publikovám na webu Vedavyzkum.cz zde.