Technologické centrum Praha

European Open Science Cloud (EOSC) - věk dat ve výzkumu

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 07.11.2019 Zdroj: vedavyzkum.cz

European Open Science Cloud (EOSC) - věk dat ve výzkumu

European Open Science Cloud (EOSC) - věk dat ve výzkumu

Pokud bychom začátek 21. století měli nějak pojmenovat, silným kandidátem by mohl být název „věk dat“. Připojení k internetu se od roku 1991, kdy byl WWW vynalezen a použit v CERNu, stalo součástí života široké veřejnosti. A právě připojení k internetu umožňuje dostupnost velkého množství dat jeho uživatelů ať už ze soukromé, nebo veřejné sféry, výzkumné pracovníky nevyjímaje.

S vývojem stále výkonnějších počítačů se množství dat násobí. Jejich využití s sebou přináší aplikace, které usnadní a zkvalitní náš život. Množství dat s sebou však přináší i nové výzvy, ať už týkající se ochrany soukromí jednotlivců, obchodních zájmů firem, nebo ty, které se týkají bezpečnosti států. Ekonomové začínají mluvit o novém druhu bohatství, o bohatství založeném na vlastnictví a využití dat.

Výzkumní pracovníci jsou aktéry i uživateli výsledků této proměny. Jednak iniciují a provádějí výzkum a vývoj nových systémů přenosu, ukládání, zpracování i využití dat, dále jsou těmi, kteří svou prací data generují, a konečně data používají k získání výsledků výzkumu. V roce 2015 přijala Evropská komise sdělení Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě (Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů – Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě, ve kterém si v tématu „Budování ekonomiky založené na datech“vytyčila pro rok 2016 úkol navrhnout evropskou iniciativu týkající se volného toku dat, která sníží bariéry volného pohybu dat, samozřejmě při zachování ochrany osobních údajů. Za nástroj k dosažení přístupnosti, interoperability a znovuvyužitelnosti dat, pořízených během výzkumu a vývoje z veřejných zdrojů, byl zvolen European Open Science Cloud, EOSC, tedy Evropský cloud pro otevřenou vědu.............

Celý text článku naleznete na portálu vedavyzkum.cz zde.

Autorka: Naděžda Witzányová
Článek vyšel v aktuálním čísle časopisu Echo, jehož elektronickou verzi najdete zde.