Technologické centrum Praha

Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách již podesáté

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 25.04.2019 Zdroj: Věda výzkum.cz

Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách již podesáté

Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách již podesáté

Ve středu 24. dubna 2019 se uskutečnil další společný seminář Technologického centra AV ČR a Českého statistického úřadu, jehož cílem bylo seznámit odbornou veřejnost s aktuálními statistickými daty a analýzami z oblasti výzkumu, vývoje a inovací a podpořit jejich využívání nejen pro tvorbu národní politiky v této oblasti.

V úvodu semináře představil Michal Pazour datovou infrastrukturu pro analýzy výzkumu, vývoje inovací RISIS2. Jejím cílem je propojování nejrůznějších datových zdrojů, například z oblasti patentů, publikací, rychle se rozvíjejících podniků, rozvoje kariéry výzkumníků a jejich mobility nebo evropských projektů, a to na bázi otevřeného přístupu. Technologické centrum, které je od letošního roku jedním z 18 partnerů projektu, má za úkol rozšířit databázi evropských projektů o národní výzkumné projekty v nových členských státech (EU-13).

Již tradičně se seminář věnoval nejnovějším statistickým údajům o výzkumu, vývoji a inovacích, které představil Martin Mana
z Českého statistického úřadu. Z posledních dat o financování výzkumu a vývoje vyplývá, že v roce 2017 dosáhly celkové výdaje rekordních 90,4 miliardy korun. Oproti letům 2010 – 2015 sice došlo v letech 2016 a 2017 k poklesu zdrojů plynoucích z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), rostly však výdaje státního rozpočtu i podniků, které tvoří již 60 localhost celkových výdajů na VaV (podrobně jsme o tom psali zde).

I v dalších letech lze podle plánovaného rozpočtu očekávat růst absolutní výše výdajů státního rozpočtu na VaV. Jak již upozornil například Daniel Münich, v relativním vyjádření vůči výši hrubého domácího produktu se ale závratného navýšení zřejmě nedočkáme. Celoevropsky stanovenému cíli, tedy celkovým výdajům na VaV odpovídajícím 3 localhost HDP, který nyní plní jen 4 evropské státy, se tak
v tuto chvíli v Česku přibližuje pouze Jihomoravský kraj (2,91localhost).

Zajímavou diskusi podnítil příspěvek Vlastimila Růžičky, který účastníky seznámil s prozatímními výstupy analýzy dopadů veřejných investic z evropských strukturálních a investičních fondů v období 2007 – 2013 na prostředí českých veřejných vysokých škol. Obdobně jako v minulém roce zveřejněná ex-post evaluace operačního programu OP VaVpI poukazuje i tato analýza na souvislosti mezi výší investovaných prostředků na jednotlivých školách a jejich publikační a patentovou aktivitou, příjmy ze smluvního výzkumu či
z evropských rámcových programů.

Václav Sojka z ČSÚ účastníkům představil data o využívání nepřímé veřejné podpory výzkumu a vývoje v soukromých podnicích formou daňových odpočtů. Objem odečtených výdajů v roce 2017 sice mírně vzrostl na 2,5 miliardy korun, počet podniků využívajících tento nástroj však již podruhé v řadě poklesl (psali jsme zde). Druhý blok uzavřel příspěvek o mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji umělé inteligence Zdeňka Kučery a Vlastimila Vondráka z TC AV.

 Text naleznete na webu veda-výzkum.cz zde.