Technologické centrum Praha

SPČR: Česko potřebuje zlepšit podmínky pro výzkum, vývoj a inovace

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 23.01.2019 Zdroj: Věda_výzkum.cz

SPČR: Česko potřebuje zlepšit podmínky pro výzkum, vývoj a inovace

SPČR: Česko potřebuje zlepšit podmínky pro výzkum, vývoj a inovace

Posun České republiky k produkci s vyšší přidanou hodnotou je závislý na investicích do výzkumu a vývoje. Svaz průmyslu a dopravy ČR dlouhodobě považuje oblast výzkumu a vývoje za svou prioritu. Proto si nechal vypracovat u Technologického centra AV ČR studii, z které plynou návrhy na úpravy systému podpory výzkumu, vývoje a inovací, aby se firmy mohly snadněji posouvat k výrobě s vyšší přidanou hodnotou a produkcí finálních výrobků.

Podmínky pro výzkum, vývoj a inovace se v Česku musí změnit. Studie zpracovaná pro Svaz průmyslu v oblasti doporučuje, aby stát zavedl programy strategicky orientované na technologie, které lze významně využít v různých inovačních odvětvích, jako například nanotechnologie, biomateriály, biotechnologie, čisté povrchy nebo umělá inteligence. Dále je třeba se zabývat podporou pro začínající technologické firmy, která jim pomůže při posuzování proveditelnosti a komerčního potenciálu technického řešení. U nepřímé podpory vidí autoři studie nutnost zjednodušení a zpřehlednění administrativního procesu uplatnění daňových odpočtů na výzkum a vývoj a vytvoření manuálu pro poplatníky a pracovníky finančních úřadů.

Pro lepší přístup firem ke znalostem a pro jejich technologický rozvoj doporučuje studie stimulovat spolupráci podniků pod zahraniční kontrolou na výzkumných projektech s domácími (zejména malými a středními) podniky a výzkumnými organizacemi. U malých a středních firem lze podpořit jejich rozvoj zpřístupněním specializovaných poradenských služeb.

Pro lepší dostupnost kvalifikovaných pracovníků je třeba zjednodušit podmínky a urychlit proces pro zaměstnávání zahraničních pracovníků a pro příchod jejich rodinných příslušníků.

Pro firmy, které využívají nebo chtějí využít podporu výzkumu a vývoje, je klíčové, aby její poskytovatelé sjednotili podmínky pro její poskytování, vytvořili jednotný a jednoznačný výklad pravidel, metodik a předpisů včetně těch evropských. Nutná je také spolupráce jednotlivých kontrolních orgánů, aby se snížil počet kontrol u příjemců a ke zkrácení kontrolních procesů.

„Na mnoha doporučeních Svaz průmyslu už pracuje a třeba u daňových odpočtů na výzkum a vývoj se už mění zákon o dani z příjmů. Náš Expertní tým pro VaVaI také sepsal hlavních 10 priorit a požadavků Svazu v této oblasti pro letošní rok,“ říká ředitel Sekce hospodářské politiky SP ČR Bohuslav Čížek.

Celý text na webu vedavyzkum.cz ZDE.