Technologické centrum Praha

Gender v Horizontu Evropa

...známe cenu myšlenky

Gender v Horizontu Evropa

Gender v Horizontu Evropa
Typ akce: seminář
Kdy: 13.05.2021 8:00 - 10:00
Kde: on-line

Detailní informace:

Kapacita webináře byla naplněna. Záznam bude možné shlédnout po 13. květnu 2021 na youtube kanálu NKC Gender a věda. ####Chcete-li být zařazení jako náhradník či náhradnice, registrace zde.

NKC Gender a věda ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR zvou na přednášku o nových podmínkách v oblasti genderové rovnosti v Horizontu Evropa. Seminář se bude věnovat Plánům genderové rovnosti a požadavku začlenění genderové dimenze do obsahu výzkumu a inovací. Veřejné vysoké školy a výzkumné organizace potřebují vypracovat Plány genderové rovnosti (GEP) a zároveň zohlednit genderovou dimenzi v samotném obsahu výzkumu a inovací. Plány genderové rovnosti budou jednou z podmínek způsobilosti pro předkladatele projektů do Horizontu Evropa,
a to počínaje výzvami s uzávěrkou v roce 2022. Seminář pokryje následující body: 

  • Zakotvenost genderové rovnosti v novém Evropském výzkumném prostoru, Horizont Evropa a závěry Rady (Marcela Linková)
  • Co přináší Horizont Evropa v oblasti genderové rovnosti: posílení tématu genderové rovnosti jako průřezového tématu spolu s intersekcionalitou (proti genderovým a sociálním nerovnostem, proti předsudkům a bariérám). Hlavní novinky v přístupu Evropské komise: – kritérium implementace GEP od roku 2022, – integrace genderové dimenze do obsahu výzkumu a vývoje jako defaultní povinnost, – možnost získat speciální finanční zdroje alokované na tvorbu GEPů (přes část HE “Widening Participation and Strengthening the European Research Area”), – specifická podpora výzkumu genderových studií a studií intersekcionality, – opatření na podporu žen a jejich zastoupení ve vedení a
    v rozhodovacích pozicích, – rovné zastoupení žen a mužů v evaluačních komisích a expertních skupinách, panelech a projektových týmech (Timea Crofony a Pavla Araudo)
  • Plány genderové rovnosti: eligibility criterion od roku 2022, co je plán genderové rovnosti, jaké oblasti musí pokrývat, fáze a cyklus GEP, příklady k jednotlivým částem (Timea Crofony a Pavla Araudo)
  • Genderová dimenze v obsahu výzkumu a inovací: zohlednění perspektivy genderu a pohlaví ve výzkumu, intersekcionální otázky, přínos a základní příklady (Timea Crofony a Pavla Araudo)
  • Podpora ze strany Evropské komise a NKC gender a věda (Marcela Linková)

Pořadatel: NKC - Gender a věda ve spolupráci s TC AV ČR

Pozvánka zde.